Train The Trainer

หลักการและเหตุผล

กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายและสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับงาน การสอนงานก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการพัฒนาที่สะดวก คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพหากจัดทำอย่างเป็นระบบรวมถึงได้ผู้สอนงานที่มีคุณภาพด้วย

แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่าการสอนงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดแรงจูงใจในผู้เรียนรู้ โดยสาเหตุนั้นเกิดมาจากผู้ถ่ายทอดงานโดยตรง กล่าวคือถึงแม้ผู้สอนงานจะมีความรู้ความสามารถความชำนาญในงานนั้นอย่างเต็มเปี่ยม แต่ขาดซึ่งทักษะการเป็นผู้สอนงานและเทคนิคการถ่ายทอดที่ดีส่งผลให้ผู้เรียนไม่เข้าใจและเห็นความสำคัญหรือไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจจนสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรียนไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ ซึ่งส่งผลให้สูญเสียทั้งเวลา กำลังคนและค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้สอนงานให้มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้เรียนและการสอนงาน รวมถึงทักษะความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้สอนงานยุคใหม่ คือ เริ่มตั้งแต่การสร้างทัศนคติที่ดี จรรยาบรรณในการสอนงาน การพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ การพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ที่จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอนงานที่ดี จนสามารถทำให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการสอนงาน
 • เพื่อพัฒนาผู้สอนงานให้มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอด และนำเสนอที่จัดทำอย่างเป็นกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีเทคนิคในการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนรู้ได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนงาน เพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในงานของตน จนสามารถสอนงานได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำการสอนงาน ระบบ “การเรียนรู้มุ่งสู่การกระทำ” มาปรับใช้ในการสอนงาน ณ ที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีจริงตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เนื้อหาหลักสูตร

 • เตรียมพร้อมสู่การเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ
 • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอนงาน
 • จิตวิทยาการเรียนรู้
 • เทคนิคสู่ความสำเร็จในการสอนงาน (รู้เขา รู้เรา รู้เป้า รู้สื่อ)
 • เทคนิคการฝึกอบรมและการ Coaching
 • เกณฑ์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
 • มาตรฐานการอบรมและ OJT 5 ขั้นตอน
 • เขียนแบบสอนงาน
 • ฝึกสอน 2 รอบ (ใช้เกณฑ์ประเมิน 360 องศา)
 • มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้สอนงานมีทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมที่ดีในการสอนงาน ตลอดจนมีทักษะและความชำนาญในการสอนงาน ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ นำเสนอและถ่ายทอดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สอนงานได้ อันจะนำมาซึ่งผลงานที่สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของแผนกและองค์กร

วิธีการดำเนินงาน

บรรยาย, ระดมสมอง, กิจกรรม, ฝึกปฏิบัติ, ทดสอบ

ระยะเวลาเรียน

2 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

For more information on “Train The Trainer” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX
02-513-0124
Email & Web Site:
aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com