Sales Closing Strategy

หลักการและเหตุผล

บุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายทีมงานขายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในองค์กรหรือบริษัท ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการแข่งสูงและรุนแรงทั้งในเรื่องของราคาสินค้าและคุณภาพ ถ้าบริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ ฝ่ายผลิตสินค้า หรือฝ่ายพัฒนาสินค้าเอง คงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้อีก เพราะฉะนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถการขายให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเทคนิคการขายที่ทรงประสิทธิภาพ และสามารถปิดการขายได้ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

แต่ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรเองนั้นคือ ผู้ปฏิบัติงานนั้นขาดความกระตือรือร้นและจิตวิญญาณของความเป็นนักขาย ทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ทาให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรือปัญหาอื่นๆรอบตัว ซึ่งทางบริษัทต้องการแก้ไขและพัฒนาบุคลากร และพยายามมองหาเครื่องมือที่จะช่วยให้บุคลากรนั้นสามารถพัฒนาขีดความสามารถให้อยู่ในระดับที่ดีกว่า

สัมมนา “โคต(ร)เซล” ได้นำเสนอ เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการขาย โดยผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปิดการขายแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด” ที่จะทำให้ทีมงานขาย เปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติ และชีวิต ซึ่งเขาจะได้เรียนรู้เทคนิคลับทรงพลังสุดยอด เปลี่ยนแปลงจากนักขายธรรมดา ไปเป็น ซุปเปอร์นักขาย ,โคต(ร)เซล เพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างยอดขายจริงของบริษัทต่อไป

วัตถุประสงค

 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายมีทักษะในการนำเสนอขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สามารถดูแลและเข้าถึงลูกค้าด้วยใจ นำผลไปสู่การสั่งซื้อต่อเนื่อง
 • เพื่อฝึกทักษะการปิดการขายที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพิ่มประสิทธิภาพการตอบ และขจัดข้อโต้แย้ง เพื่อสร้างยอดขาย
 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายมีความรู้ และทักษะแบบโคตรเซียน ในการโน้มน้าวใจลูกค้า
 • เนื้อหาหลักสูตร

  • ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของการขายเพื่อสร้างยอดขาย
   • ค้นคว้าข้อดีและข้อเสียในตัวเอง
   • ปรับมุมมองของการขาย เพื่อสร้างความกล้า และมีทัศนคติที่ดีในการขาย
   • รับผิดชอบต่อเป้าหมาย หรือ ยอดขาย
   • วิธีเข้าพบลูกค้า ด้วยวิธีการสังเกต
  • ขยายมุมมองความคิดโดยผ่านการลงมือปฏิบัติและกิจกรรม
   • เกมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปิดขายแบบเบ็ดเสร็จ
   • เรียนรู้สิ่งที่จะทาให้สามารถสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้า 100 %
   • เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งแบบโคตรเซียน

  วิธีการฝึกอบรม

  หลักสูตรการอบรมนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังในทุกกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแบ่งสัดส่วนของการอบรม ออกเป็นดังนี้

  • Action Learning 10 %
  • ฟังคำบรรยาย 20 %
  • ฝึกปฏิบัติ 50 %
  • กิจกรรรมกลุ่ม 15 %
  • Role Play 5 %

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  For more information on “Sales Closing Strategy” please contact us.

  TELEPHONE
  AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
  FAX
  02-513-0124
  Email & Web Site:
  aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
  www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com