Presentation Like Steve Jobs

หลักการและเหตุผล

“ทักษะการนำเสนอ” ถือเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกตำแหน่งงาน ในการนำเสนอ ถ่ายทอดข้อมูล หรือสิ่งที่รู้หรือคิด ต่อผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ เข้าใจข้อมูลที่นำเสนอและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้นำเสนอต้องการ โดยการนำเสนอจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับ “ผู้นำเสนอ” ที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ผู้ฟัง

ผู้นำเสนอสามารถกำหนดโครงสร้างและแผนการนำเสนอได้ สามารถเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ สามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้องและตรงประเด็นรวมทั้งสามารถพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำเสนอให้ผู้ฟังประทับใจได้

โครงการฝึกอบรมนี้ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการนำเสนอ โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น “ผู้นำเสนอมืออาชีพ” ต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้หลักการ แนวทาง เทคนิคในการนำเสนอเชิงธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการนำเสนอเชิงธุรกิจเพื่อเน้นการดึงดูดความสนใจ และสร้างผลลัพท์ในการนำเสนออย่างชัดเจน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ในการนำเสนอกับความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเชิงธุรกิจได้

เนื้อหาหลักสูตร

 • ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของการนำเสนอในรูปแบบใหม่
  • ทลายกรอบความรู้เดิม จากมุมมองใหม่ของการนำเสนอ
  • เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการนำเสนอ เพื่อตีความผู้ฟัง
  • ฝึกวิธีคิด เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ผู้ฟัง
  • การทำโครงสร้างเนื้อหาของสื่อนำเสนอ
 • ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างผลลัพธ์
  • เทคนิคการรวบรวมสารให้ผู้ฟังติดหนึบ
  • work shop การทาสื่อขั้นเทพ
  • เทคนิคการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ผู้ฟังอย่างมีขั้นตอน

วิธีการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม นี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังในทุกกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแบ่งสัดส่วนของการอบรม ออกเป็นดังนี้

 • Action Learning 10 %
 • ฟังคำบรรยาย 20 %
 • ฝึกปฏิบัติ 50 %
 • กิจกรรรมกลุ่ม 15 %
 • Role Play 5 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

For more information on “Presentation Like Steve Jobs” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX
02-513-0124
Email & Web Site:
aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com