Positive Thinking

หลักการและเหตุผล

โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่ผู้คนต่างต้องการในชีวิตนั้นคือ “ความสุข” มนุษย์ต่างทาทุกวิถีทางเพื่อให้มีคำว่า “ความสุข” เกิดขึ้นในชีวิต และที่หลีกเลี่ยงไปไม่ได้ในชีวิตคือ การทำงาน โดยเฉลี่ยแล้วเราต้องใช้ชีวิตกว่า 75% ของเวลาทั้งหมดอยู่กับอาชีพและที่ทำงาน ดังนั้นหากใครก็ตามหาความสุขจากการทำงานไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมาก เพราะมันจะส่งผลกระทบตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

การสัมมนาในหัวข้อ “พิชิตความสุข…เขย่าความสนุกด้วยการคิดบวกในที่ทำงาน Happy Workplace with Positive Thinking” เป็นการกระตุ้นและสร้างให้องค์กรเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศและความรื่นรมย์ในการทำงาน ด้วยการปลูกฝังในเรื่องของการคิดเชิงบวก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรนั้นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

 • ชีวิต 4 ด้าน
  • ร่างกาย
  • ความคิด
  • สังคม
  • จิตวิญญาณ
 • หัวใจขององค์กรนี้มีความสุข
 • เทคนิคการส่งเสริมความสุขในที่ทำงาน
 • ปัญหาในชีวิตและการทางาน
  • ปัญหา 4 ประการ
  • วิธีการรับมือกับปัญหา
 • วิธีการจัดการอารมณ์และความเครียด
 • คิดบวกคืออะไร
 • นิสัยสกัดดาวรุ่ง
 • สมการกับการคิดบวก
 • วิธีการปรับแนวคิดให้เป็นไปในเชิงบวก
 • แนวทางการคิดแบบหาทางออก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าฝึกอบรม มีความสุขในที่ทางานส่งผลกับประสิทธิภาพของงานที่ออกมา
 • ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถสร้างบรรยากาศที่น่าพึงประสงค์ในที่ทางานได้
 • ผู้เข้าฝึกอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
 • ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถรับมือกับปัญหาและขจัดความเครียดได้

วิทยากร

โค้ชโด่ง ฐาณัท โชติรัตน์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (สจ๊วต) ในชั้นRoyal First Class (ชั้นหนึ่ง) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พนักงานดีเด่น รางวัล ขวัญใจผู้โดยสาร 7 ปี ซ้อน อีกทั้งยังเป็นนักพูด นักเขียน และนักปลุกพลังด้าน ทัศนะคติในเชิงบวก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

For more information on “Positive Thinking” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX
02-513-0124
Email & Web Site:
aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com