Inner Time Management

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่า พลานุภาพแห่งจิตใต้สำนึก มีพลังมากมายมหาศาลที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จ หรือฉุดรั้งให้ล้มเหลวโดยที่เราไม่สามารถรับรู้หรือควบคุมได้ ท่ามกลางสังคมยุคปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารไหลเข้ามาหาตัวเราในแต่ละวันมากมายอย่างหยุดไม่อยู่ ก่อให้เกิดความเครียด ความกังวล ความกลัว ทำให้จิตใต้สำนึก และจิตสำนึกทำงานไม่สัมพันธ์กัน จนส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวในการบริหารจัดการ เช่น ทำงานมากจนไม่มีเวลาพักผ่อน , ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว, อยากมีเวลาไปทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น, มีเวลาว่างมาก แต่ไม่รู้จะทำอะไรดี เป็นต้น แท้จริงแล้วคนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ทำไมประสบความสำเร็จและมีความสุขไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการเวลาของแต่ละคนนั้นเอง การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเวลาภายในจิตใต้สำนึก เพื่อตอบโจทย์ของชีวิต ทำให้ตัวเราเข้าใจ และบริหารจัดการเวลาทั้งโลกภายใน และโลกภายนอกให้สอดคล้อง และทำงานประสานกันอย่างดีเยี่ยม จนก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล จึงส่งผลต่อความสำเร็จ ความสุข และความสมดุลของชีวิต ภายใต้แนวคิด “การกระทำ และพฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลจากทัศนคติและความเชื่อที่มีต่อสิ่งนั้นๆ” เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำกิจกรรม Workshop ด้วยศาสตร์ NLP Applied เพื่อดึงศักยภาพการบริหารจัดการด้านเวลาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เพิ่มคุณค่าการทำงานของตนเอง และเพิ่มความสมดุลการใช้ชีวิตในทุกมิติอย่างมีความสุขมากขึ้น พร้อมก้าวเป็นคนใหม่ที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างมั่นใจ กับ “Inner Time Management การบริหารเวลาภายในจิตใต้สำนึก” วัตถุประสงค์

 • การตั้งเป้าหมายในชีวิต
 • ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการใช้เวลา
 • การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และการจัดระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้เวลาอย่างสมดุลกับชีวิตในทุกมิติ
 • การบริหารเวลากับการประสบความสำเร็จในชีวิต

เนื้อหาหลักสูตร

 • เรียนรู้ตนเองสู่กระบวนการปรับ Mind Set
 • กิจกรรม NLP Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์การบริหารจัดการเวลา

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • การตั้งเป้าหมายในชีวิต
 • ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการใช้เวลา
 • การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และการจัดระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้เวลาอย่างสมดุลกับชีวิตในทุกมิติ
 • การบริหารเวลากับการประสบความสำเร็จในชีวิต

วิทยากร

ดร. ขวัญนภา ชูแสง

 • สุดยอดนัก NLP ด้านการบริหารการจัดการภาษาสมอง และพฤติกรรมมนุษย์
 • ทำงานเป็นโคชส่วนตัว(Life Coach) ที่ปรึกษา วิทยากรอิสระ ด้านการสื่อสาร การจัดการ ให้กับ ดารา นักร้อง และผู้บริหารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ด้วยศาสตร์ NLP Applied
 • ผู้เชี่ยวชาญ การใช้ศาสตร์ NLP (Nuero Linguistic Program and Brain Based Coaching) หลอมรวมกับความรู้ด้านจิตวิทยาองค์กรประยุกต์ เข้ากับกระบวนการกิจกรรมนอกกรอบอย่างลงตัว ทำให้มีการสื่อสารอันทรงพลัง (Effective Leadership Communication Skill) มีภาวะการต้ดสินใจที่ดี และเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์แห่งผู้นำยุคใหม่ และสร้างความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นตลอดเวลาในการทำงานยุคใหม่ (Change Management and Leadership Skill)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

For more information on “Inner Time Management” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX
02-513-0124
Email & Web Site:
aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com