Creative Conflict Management การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

หลักการและเหตุผล

ในการเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานในระดับต่างๆ ที่ดีและมีประสิทธิภาพได้นั้น มิใช่จะอาศัยความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความขัดแย้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการทำงานในทุกๆ ด้าน ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้นำหรือหัวหน้างานจะต้องมีความสามารถด้านการบริหารความขัดแย้ง นั่นคือ ต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ องค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งและสามารถดำเนินการแก้ไขหรือใช้ความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจแนวคิดของการบริหารงานบุคคลและแนวคิดของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการที่แตกต่างกัน
 • เข้าใจวิธีการสร้างความสัมพันธ์และลดความขัดแย้งในองค์กร
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งในองค์กรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรในองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

 • หลักการของการบริหารจัดการและการบริหาร
 • ศิลปะของการเป็นหัวหน้างานที่ดี
 • จิตวิทยาในการทำงานกับพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
 • ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความขัดแย้ง
  • ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในการบริหารจัดการ
  • ผลกระทบเชิงลบหรือเชิงทำลายของความขัดแย้ง
  • ผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ของความขัดแย้ง
 • หลักการของการจัดการความขัดแย้ง
  • การจัดการแบบ Win-Win
  • การบริหารจัดการแบบร่วมมือกัน
  • การจัดการความขัดแย้ง
 • ทักษะที่จำเป็นในการจัดการความขัดแย้ง
  • ทักษะการสื่อสาร : การพูดและการฟัง
  • ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง
  • การพัฒนาตนเอง
  • การพัฒนาของฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อม

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม

ระยะเวลาเรียน

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ไม่เกิน 30 ท่าน

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร มีผลงานด้านตำราและเอกสารงานวิจัยจำนวนมาก และยังเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

For more information on “Creative Conflict Management” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX
02-513-0124
Email & Web Site:
aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com