Behavior-Based Safety การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย, Behavior-based safety (BBS) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของ BBS และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

BBS อาศัยหลักการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย แต่น่าเสียดายที่หลายองค์กรไม่ได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง และไมได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพให้มัน หรือไม่ได้ทำให้มันยั่งยืน หรือได้ยินมาว่า BBS ไม่เหมาะกับพฤติกรรมของคนในประเทศของเรา ซึ่งถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้เลย ดังนั้นการทำให้ BBS ประสบความสำเร็จผู้ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน และมีความเชื่อว่าทำได้ และพยายามทำอย่างต่อเนื่อง ความไม่ย่อท้อย่อมนำมาสู่ความสำเร็จในการนำ BBS มาใช้ในองค์กร

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่อง BBS อย่างถ่องแท้ รวมถึงเหตุและผล กระบวนการนำไปใช้ และการแก้ปัญหา พร้อมการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า BBS ไม่ใช่เพียงแค่การทำการสังเกต (observation) เท่านั้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ BBS ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ทราบเทคนิคในการสื่อสาร การจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย
 • เพื่อให้ทราบเทคนิคการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้ำ
 • เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

เนื้อหาหลักสูตร

 • BBS คือ อะไร, ทำไมต้อง BBS, พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่ปลอดภัย และความผิดพลาดของมนุษย์ (Human factor and error)
 • การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (C.O.A.C.H process )
 • เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ (Communication and motivation)
 • เทคนิคการสังเกต (BBSO Process) และควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย และการแก้ปัญหา
 • การริเริ่ม (BBS initiative) และนำ BBS ไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • กิจกรรม และทดลองฝึกปฏิบัติ (workshop and practice)
 • กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุป
 • วิธีการฝึกอบรม

  บรรยาย, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม

  ระยะเวลาเรียน

  1 วัน (09.00 น. -16.00 น.)

  วิทยากร

  วิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการนำหลักการของ STOP (Safety Training Observation Program) ของ DuPont มาใช้จน ประสบความสำเร็จ และมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety) จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนได้เรียนรู้โดยตรงกับปรมาจารย์ชาวแคนาดาผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีที่ DuPont ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ Train the Trainer of Safe Start and Safe Track ที่มีผู้เรียนมากมายทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านคน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  For more information on “Behavior-Based Safety” please contact us.

  TELEPHONE
  AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
  FAX
  02-513-0124
  Email & Web Site:
  aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
  www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com