Better Sales Negotiation การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น

หลักการและเหตุผล

ต่อรองลูกค้าอย่างไร...ให้ง่าย อ่านใจลูกค้าอย่างไร...ให้ออก เสนอขายสินค้าอย่างไร...ให้ทะลุ การเจรจาต่อรอง หมายถึง การหาข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่าย ขึ้นไป โดยใช้สันติวิธี เน้นไปที่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ และลดเงื่อนไขกันบ้าง จนหาข้อยุติปัญหาและข้อขัดแย้งได้

การวางแผนการ ขายที่ดีย่อมทาให้การขายที่มีอุปสรรคเปลี่ยนเป็นการขายที่สามารถ ทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ยากเย็น ทั้งนี้นักขายถือว่าเป็นบุคคลากรที่มีความสาคัญและเป็นผู้ทารายได้ให้แก่ บริษัท ดังนั้นนักขายต้องรู้จักเทคนิคการช่างสังเกตและเทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ ได้รู้ความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงตาม ความต้องการ โดยใช้คำพูดการสนทนาให้ลูกค้ารู้สึกเกิดความสนใจในตัวสินค้านั้นๆ และสามารถเสนอขายสินค้านั้นได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้รู้ถึงความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อนำไปใช้ให้สอดคล้องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอขายแก่ลูกค้า
 • เพื่อให้นักขายทราบเทคนิคการขายอย่างมีศิลปะและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิผลทันทีหลังการเข้าฝึกอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

1. ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของการขายเพื่อสร้างยอดขาย

 • ค้นคว้าสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดการขาย
 • ปรับมุมมองของการขาย เพื่อสร้างความกล้าและมีทัศนคติที่ดีในการขาย
 • ฝึกวิธีคิด การโน้มน้าวจิตใจ และการนำเสนอในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
 • วิธีเข้าพบลูกค้าด้วยวิธีการสังเกต
 • เรียนรู้ความต่างของลูกค้า
 • เทคนิคการต่อรองขั้นเทพ
 • ศิลปะการโน้มน้าว กับ จิตวิทยามนุษย์
 • การฟัง คือ ชัยชนะ
 • เทคนิคขั้นเทพ ในการจูงใจคน

2. ขยายมุมมองความคิดโดยผ่านการลงมือปฏิบัติ และกิจกรรม

 • เกมการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อรองขั้นเทพ
 • ฝึกฝนผ่านกิจกรรม การสังเกตุ
 • เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งแบบโคตรเซียน

วิธีการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรมนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังในทุกกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแบ่งสัดส่วนของการอบรม ออกเป็นดังนี้

 • Action Learning 10 %
 • ฟังคำบรรยาย 20 %
 • ฝึกปฏิบัติ 50 %
 • กิจกรรรมกลุ่ม 15 %
 • Role play 5 %

ระยะเวลาเรียน

1 วัน (09.00 น. - 16.00 น.)

จำนวนผู้เข้าอบรม

ไม่เกิน 30 ท่าน

วิทยากร

วิทยากรผู้มีความสามารถ เขาสามารถสร้างรายได้มากกว่า 10 ล้านบาท ก่อนอายุ 30 ปี เป็นคนที่มีพลัง กระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีระบบจัดความคิดของตัวเอง เขาได้ช่วยเหลือผู้คนจานวนมาก ให้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น โดยการเป็น”นักพัฒนาความสาเร็จ” และเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทต่างๆ ทุ่มเทฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และได้นำเทคนิคอันทรงพลัง มาถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับประสบการณ์ใหม่ สามารถนาไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน ปัจจุบันเขาได้ถ่ายเทคนิคเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่นกว่า 50,000 คน และได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนจำนวนมาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

For more information on “Better Sales Negotiation” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX
02-513-0124
Email & Web Site:
aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com