THE TOYOta way

23 เมษายน 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

กระบวนการผลิตได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่ปี 1850 เมื่อ Whitney ได้ทำชิ้นส่วนของเครื่องให้เป็นมาตรฐานสามารถใช้สับเปลี่ยนกันได้ ในปี1900 Frederick Taylor เป็นริเริ่มทำการผลิตเป็น Process ในปี 1950 Edward Deming เป็นผู้คิดทฤษฏีในการปรับปรุงคุณภาพเริ่มที่ Toyota จนกระทั่ง Toyoda และ Ono วิวัฒนาการมาเป็นระบบ TPS เราจะเห็นได้ว่า การผลิตแบบToyota คือวิวัฒนาการทางการผลิตของมวลมนุษย์ซึ่งจะมาแทนที่ระบบการทำงานแบบเดิม ดังมีสาระสำคัญคือ

Manufacturing process has been evolving since 1850 when Whitney invented standard parts design which was applicable for any equipment, 1900 Fredrick Taylor invented assembly process with works study, 1950 Edward Deming developed theory of quality improvement which started at Toyota, until Toyoda and Ono Developed Toyota production system (TPS), thus TPS is the latest manufacturing evolution which is replacing the old fashioned working methods, the Toyota Way are highlighted as;

 • ปรัชญา “วิถีแบบโตโยต้า” คือ อะไร หลักการที่สำคัญคืออะไร (What it means to “Be Lean”)
 • อะไรคือแนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (How to achieve long-term success)
 • จะสร้างการไหลของวัตถุดิบ/สินค้า/คนไข้/เอกสาร/ข้อมูลในกระบวนการอย่างต่อเนื่องจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำได้อย่างไรด้วย Value stream mapping
 • 7 deadly wastes ในกระบวนการทำงาน จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
 • หยุดระบบการทำงานแบบ Push ที่ทำให้เกิดคอขวด ใช้ระบบ Pull เพื่อให้งานไหลเร็ว
 • ทำไมต้องสร้างวัฒนธรรม ”หยุด” และแก้ไขปัญหาทันที ไม่เอาไว้แก้ภายหลัง (Build a culture to stop and fix problems)
 • พัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนากระบวนการ สู่ Right process resulting in right Quality
 • การสมดุลกระบวนการ Take time คืออะไร การวางแผนด้วย Take time ทำอย่างไร
 • CI - Kaizen เริ่มที่ใคร จะนำ P-D-C-A มาใช้ในระดับฝ่าย ระดับแผนก ระดับผู้ทำงานได้อย่างไร
 • Toyota Production System (TPS) ต้นกำเนิดของ Lean มีหลักการอย่างไร
 • A deeper understanding of Toyota Way philosophy
 • When, where and how to apply LEAN tools and methods
 • To prevent typical mistakes during lean implementation
 • Keys to managing multiple aspects of lean simultaneously
 • Create value streams with connected flow, standardized work & level production

แนวคิดและข้อมูลที่นำเสนอในการสัมมนาครั้งนี้ สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท นอกจากโรงงานแล้ว ยังรวมไปถึงงานอื่น อย่างเช่น หน่วยงานภาครัฐ ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันการเงิน การก่อสร้างและอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ยังมีผู้ที่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอีกเป็นอันมากว่า วิถีแบบโตโยต้าจำกัดอยู่เฉพาะการผลิตเท่านั้น แต่ข้อมูลในการสัมมนาครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่าสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ มุ่งขจัด 8 Waste เพื่อหาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบ สินค้า งาน ข้อมูล เอกสาร ให้ได้ตามเป้าหมายและ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

 • เพื่อให้องค์กรเกิดความตื่นตัวและเปลี่ยนระบบการทำงานสู่อนาคต (Stimulate organization to alert for changing to the world’s most efficient working style)
 • พื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้จาก Best practice (Enable participants to learn from the best practice)
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจว่าองค์กรต้องมีปรัชญาและทุกคนต้องยึดมั่นทำตาม (To provide understanding that organization needs to build philosophy and embed to employees)
 • องค์กรมีความสามารถในการลดต้นทุน ลดเวลาส่งมอบสินค้าและบริการ ผลงานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ (Capacity building organization in costs reduction, shortening delivery lead time and best quality)
 • องค์กรเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Increasing competitiveness)

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 • ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปรัชญาของวิถีโตโยต้า (Deep understanding in Toyota way philosophy)
 • “วิถีแบบลีน” ที่กำเนิดจากโตโยต้าคือ อะไร (How LEAN is developed by Toyota?)
 • โตโยต้าประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลได้อย่างไร (How Toyota has great successful?)
 • เขาพัฒนาคน พัฒนา Supplier ได้อย่างไร (How Toyota develop employees and supplies?)
 • โตโยต้าสร้างการเชื่อมต่อ การไหล ของวัตถุดิบ เอกสาร ข้อมูล ได้อย่างไร (How Toyota connect flowing of material, documents and information?)
 • การเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่าเพื่อให้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบัน (Value stream mapping to indentify the bottlenecks)
 • ปลูกฝังคน ให้มีกฎเกณฑ์ที่ไว้ใจได้อย่างไร (How to build full discipline employee?)
 • ปรัชญา 4 ข้อ ที่ส่งโตโยต้าเป็นผู้นำในการผลิตรถยนต์ (4 P are Philosophy, People, Process and Problem solving)
 • 3 R (Right item, Right time, Right quantity) คือหัวใจ ของ Just in time
 • แนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (The way to success and sustainable)

กลุ่มเป้าหมาย (Who Should Attend)

 • ผู้บริหารอาวุโส (Senior Management)
 • กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
 • ผู้บริหารโรงงานทุกระดับ (Factory management all levels)
 • ผู้บริหารโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลสุขภาพ Healthcare ทุกระดับ (Hospital management and healthcare business all levels)
 • ผู้บริหารโครงการก่อสร้างทุกระดับ (Construction management all levels)
 • ผู้บริหาร Logistics บริษัทขนส่งทุกระดับ (Logistics management all levels)
 • ผู้บริหารบริษัทการเงิน ธนาคาร (Financial institutes)
 • ผู้บริหารสถานศึกษา (Education institutes)
 • ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ (Government sector)
 • ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า (Department stores)
 • วิศวกรกระบวนการผลิต (Manufacturing engineer)
 • วิศวกรอุตสาหกรรม (Industrial engineer)
 • ผู้ทำงานเกี่ยวกับการผลิตแบบ Lean (Lean transformation leader)
 • ผู้อบรมประจำองค์กรต่างๆ (Trainers, Speakers)

วิทยากร (About Speaker)

ดร.ไชยยันต์ อดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญหลายด้านตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมการผลิต การขาย การตลาด การให้บริการหลังการขาย ทั้งยังเชี่ยวชาญการจัดการอบรม ให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ ด้วย

Mr. Chaiyant, PhD, is former Executive Manager of many Multinational Organizations. He got Bachelor of Engineering, Master of Economics, and Doctoral of International Organization Management from well-known University in Thailand and abroad. He has expertise in many industrial areas ranging from Quality Control, Production Control, Sales, Marketing and After-Sales Service, including training, and consulting.

ตารางการอบรม (Agenda)

08:30 น.

ลงทะเบียน วาระการประชุม

09:00 น.

เปิดตัว การขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่าต่อเนื่องและนวัตกรรมตามวิถีแห่งโตโยต้า
(Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY)
“ปรัชญาวิถีแห่งโตโยต้า” (Philosophy of Toyota)

 • “Toyota ไม่ได้แค่ผลิตรถยนต์แต่ผลิตคนเก่งด้วย”
 • เส้นทาง 60 ปี กว่าจะมาเป็น TPS
 • คุณภาพคือจุดสำคัญที่สุด โดยต้องผลิตได้ตามปริมาณที่ต้องการโดยยังควบคุมคุณภาพอยู่ได้
 • The HOUSE of TPS
 • TPS คือวัฒนธรรมไม่ใช่วิธีการ
เปลี่ยนจาก Push system to pull system

 • Just-in-Time ยึดหลัก 3 R Right product, Right time, Right quantity
 • ลด work-in-process เป็น 1 piece flow

10:15 น.

COFFEE BREAK & NETWORKING

10:30 น.

สี่หลักการ (4P of TPS) สู่สิบสี่หลักปฏิบัติ

 • ปรัชญาในระยะยาว
 •           o   วางรากฐานการตัดสินใจเชิงบริหาร

 • กระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม
 •           o   การสร้างกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง
            o   ใช้ระบบการผลิตแบบ “ดึง” แทนการผลิตแบบ “ผลัก” ที่คุ้นเคย
            o   ปรับเรียบภาระงาน
            o   สร้างวัฒนธรรม “หยุดทันทีเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ”
            o   ทำงานตรงหน้าให้เป็นงานมาตรฐาน
            o   การควบคุมได้ด้วยการมองเห็น
            o   เลือกใช้เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้และผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น

12:00 น.

LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)

13:00 น.

สี่หลักการ (4P of TPS) สู่สิบสี่หลักปฏิบัติ (ต่อ)

 • เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร โดยการพัฒนาบุคลากรและพันธมิตร
 •           o   ส่งเสริมและสร้างผู้นำจากการพัฒนาภายในองค์กร
            o   พัฒนาบุคลากรและทีมงานที่โดดเด่น
            o   ให้ความใส่ใจต่อพันธมิตร ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ

 • การแก้ไขปัญหารากเหง้าอย่างต่อเนื่อง ช่วยผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร
 •           o   ลงไปคลุกคลีปัญหาด้วยตัวเอง (เกมบะ เกมบุสสึ)
            o   ตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยฉันทามติ (ตัดสินใจให้ช้า แต่ลงมือทำให้เร็ว)
            o   พัฒนาเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

14:30 น.

COFFEE BREAK & NETWORKING

14:45 น.

การดำเนินงานไปสู่วิถีแห่งโตโยต้า

 • 5ส และความปลอดภัย คือหัวใจการทำงาน
 • ลดความสูญเปล่า 7+ 1 ประการ
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือ “ไคเซ็น”
 • แผนผังการไหลของการเพิ่มคุณค่า (Value Stream Mapping)
 • การสร้างวิสาหกิจแห่งการเรียนรู้ในแบบของคุณเอง

16:30 น.

Questions & Answers, Signing Certificates, photo section, book signings,

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “LEAN IMPLEMENTATION BY TOYOTA WAY” please contact us.

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Mob: 085-1313-835
Fax: 02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up