Supervisory Skills Development

10 มีนาคม 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

Develop and Refine Management and Supervisory skills to strengthen the present and build for the future.
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้างานที่ดีและเก่ง มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานตามเป้าหมายและสามารถทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่มักได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานโดยไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาก่อน เมื่อเข้ามารับตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงไม่รู้ว่าบทบาทของตนต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ไม่รู้ว่าจะปกครองดูแลลูกน้องอย่างไร จะต้องมอบหมายงานให้ลูกน้อง หรือวางตัวอย่างไรจึงจะทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างตนกับลูกน้องเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ซึ่งหากหัวหน้างานขาดทักษะในการบังคับบัญชาแล้วก็ย่อมส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานการเป็นได้ ในทางตรงกันข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้

เพื่อให้หัวหน้างานได้ปรับปรุงศักยภาพเพื่อเป็น “หัวหน้าที่ดี” ในอนาคต จำเป็นที่องค์กรควรสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาหัวหน้างานให้ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขา รู้วิธีการบังคับบัญชา และทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน อาทิเช่น การมอบหมายงาน การติดตามงาน การสื่อสาร และการประสานงานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่และทักษะในการเป็นหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาที่ดี
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการในการบริหารจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อชี้ให้ผู้เข้าอบรมเห็นแนวทางการบังคับบัญชาที่จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 4. เพื่อให้หัวหน้าฝึกฝนทักษะการบังคับบัญชา

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 1. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหัวหน้างาน (Roles & Responsibility of Manager and Supervisor)
 2. ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ
 3. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
 4. การเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของลูกน้อง
 5. เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและวิธีรับมือกับลูกน้องประเภทต่างๆ
 6. การมอบหมายงานและการติดตามงาน
 7. การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
 8. ทักษะการบังคับบัญชา

ตารางการอบรม (Agenda)

08:30 น.

ลงทะเบียน

09:00 น.

เปิดการสัมมนาการพัฒนาทั กษะหัวหน้างาน
 • บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหัวหน้างาน (Roles & Responsibility of Manager and Supervisor)
 • ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ
 • การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

10:30 น.

COFFEE BREAK

10:45 น.

การเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของลูกน้อง
 • เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและวิธีรับมือกับลูกประเภทต่างๆ

12:00 น.

INTERNATIONAL BUFFET LUNCH BREAK

13:00 น.

การมอบหมายงานและการติดตามงาน
 • กระบวนการในการมอบหมายงาน
 • การวางแผนงาน
 • การกำหนดแผนงานสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การตรวจสอบ ควบคุม และติดตามงานงานที่มอบหมาย รวมถึงจุดสำคัญ ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม์

15:00 น.

COFFEE BREAK

15:15 น.

การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเป็นผู้พูดที่ได้ใจคนฟัง
 • การเป็นนักฟังอย่างลึกซึ้ง
 • น้ำเสียง คำพูด และภาษากาย อิทธิพลหลักของการสื่อสาร
 • หลักการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับ
ทักษะการบังคับบัญชา
  การสร้างแรงจูงใจ
 • การบังคับบัญชาที่ดี
 • การวางตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เทคนิคการสร้างความผูกพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีต่องานและองค์กร

16:30 น.

ถาม – ตอบ ปิดการสัมมนา

วิทยากร (About Speaker)

อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล, C.Ht (โค้ชปุ๊ก)
 • วิทยากร (Trainer)
 • โค้ชอาชีพ (Coaching – Life Coach & Supervisor Coach)
 • อาจารย์พิเศษ (Special Lecturer)
 • ที่ปรึกษา (Consulting Services)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “Supervisory Skills Development” please contact us.

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Mob: 085-1313-835
Fax: 02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up