Setting Goal & Action Plan for Success

11 กุมภาพันธ์ 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานล้วนเป็นผู้ซึ่งมีการวางแผนงานมาแทบทั้งสิ้น เพราะเมื่อมีการ วางแผนก็จะมีการทำงานเป็นระบบมีแนวดำเนินการและ
วิธีการปฏิบัติตลอดจนขั้นตอนในการทำงานอย่างชัดแจ้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเพราะการวางแผนเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานให้เกิดผล
ได้มากกว่าปัจจัยที่ใช้ไปช่วยให้ใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างประหยัด ช่วยลดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดเสียหาย ช่วยให้มองเห็น
หรือคาดคะเนอุปสรรคหรือปัญหาในการปฏิบัติงานได้ และช่วยลดความเครียดจากความกังวลใจในเหตุการณ์ข้างหน้าที่ไม่แน่นอน

หากไม่มีการวางแผนไว้แต่ต้น เมื่อเผชิญกับปัญหาก็จะยิ่งเสียเวลาหาทางแก้ไข เพราะไม่ได้คาดการณ์และตระเตรียมหาทางออก
ไว้ล่วงหน้าที่สำคัญของการมีส่วนรวมของสมาชิกในทีม ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนประกอบให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะสภาพการณ์ปัจจุบันที่ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากองค์การไม่สามารถจัดจ้างบุคลากรตามใจชอบ
ได้เช่นในอดีตพนักงานต้องทำงานหลายหน้าที่มากขึ้น ฉะนั้น การประสานกันในทีมจึงมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของงานแทบทุกหน่วยงานขององค์การ

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ประเภทของแผนงาน วิธีการวางแผน กระบวนการวางแผน
 2. เพื่อให้สามารถจัดโปรแกรมดำเนินงานตามแผนและกำหนดรายละเอียดขั้นตอนของกิจกรรมและระยะเวลาได้
 3. เพื่อให้รู้แนวปฏิบัติสำหรับการเตรียมการ การสร้างแผน วิธีนำแผนออกปฏิบัติ ตลอดจนวิธีติดตามและประเมินผลของแผน

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 • ความหมาย ความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายงาน
 • ลักษณะที่ดีของเป้าหมายงาน (SMART Goal)
 • ปัญหาของการจัดทำแผนงาน
 • ผลกระทบที่เกิดจากการวางแผนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • ความหมาย ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการวางแผนงาน
 • การวางแผนเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กร
 • องค์ประกอบ และขั้นตอนการวางแผนงาน (Action Plan)
 • เทคนิคการจัดทำแผนงาน
 • ความหมาย ความสำคัญของการตรวจติดตามงาน (Tracking & Monitoring)
 • เทคนิคการตรวจติดตามงาน และการปรับปรุงแผน
 • ประโยชน์ของการจัดทำ Action Plan
 • ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ (Workshop)

วิทยากร:

อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล, C.Ht (โค้ชปุ๊ก)
 • วิทยากร (Trainer)
 • โค้ชอาชีพ (Coaching – Life Coach & Supervisor Coach)
 • อาจารย์พิเศษ (Special Lecturer)
 • ที่ปรึกษา (Consulting Services)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “Setting Goal & Action Plan” please contact us:

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Mob: 086-810-4434 (Thai) / 085-1313-835 (English)
Fax: 02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up