Service Excellence & Creative Thinking

27 กุมภาพันธ์ 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

การแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการนับว่าเป็นเวทีที่มีการแข่งขันสูงมาก ความแตกต่างในเรื่องของการบริการจะมีผลต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งการตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะให้การบริการเป็นไปอย่างดีเลิศ นับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทุกองค์กรล้วนตื่นตัวในการที่จะรักษาคุณภาพของการบริการ เพราะถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่มีที่ยืนในการแข่งขัน สำหรับองค์กรที่ขาดการพัฒนาพนักงานขาดจิตวิญญาณแห่งการบริการที่ดีเลิศ ดังนั้นการตั้งเป้าหมายการบริการชนิดที่เรียกว่า ดีเลิศ พร้อมกับการปฏิบัติ และลงมือทำจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

หลักสูตร Service Excellence & Creative Thinking เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานในองค์กรออกมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และที่สำคัญ คือ การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร และสิ่งสุดท้ายที่จำเป็น คือ การที่สามารถมีความสุขในการให้บริการแบบที่ดีเลิศ สนุกกับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. ผู้เข้าฝึกอบรม มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและองค์กรมากยิ่งขึ้น
 2. ผู้เข้าฝึกอบรม มีความสุข สนุก อีกทั้งมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
 3. ผู้เข้าฝึกอบรม มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
 4. ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจและสามารถให้การบริการที่เกินความคาดหมายของลูกค้าได้
 5. ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถที่จะปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานบริการ
 6. ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถแบ่งประเภทของลูกค้าประเภทต่างๆได้ และสามารถเปลี่ยนคำร้องเรียนให้เป็นโอกาส เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจในงานบริการได้
 7. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม มีการสร้าง – พัฒนา – ต่อยอด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 8. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 1. การบริการที่แท้จริงคืออะไร
 2. หัวใจของการบริการ
 3. ชีวิตการทำงานกับเป้าหมาย
 4. การบริการแบบ WOW SERVICE
 5. นิสัยการทำงานที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ
 6. ลูกค้าประเภทต่างๆ และการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท
 7. การรับมือกับคำติ-ชมของลูกค้า
 8. บุคลิกภาพพึงประสงค์ต่องานบริการ
 9. ความสุขในที่ทำงาน
 10. วิธีการริเริ่ม-สร้าง-ต่อยอด-การคงอยู่ ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 11. ความเครียดและการแก้ปัญหา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (What You Will get)

 • ผู้เข้าฝึกอบรม มีทัศนคติบวกต่อการทำงาน และมีความรักองค์กรกรมากขึ้น
 • ผู้เข้าฝึกอบรม มีความสุขและสนุกกับการทำงาน
 • ผู้เข้าฝึกอบรม มีความกระตือรือร้น และตื่นตัวในการทำงาน
 • ผู้เข้าฝึกอบรม มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
 • ผู้เข้าฝึกอบรม มีความสุขในการที่จะเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 • ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถให้บริการแบบ Service Excellence ได้
 • ผู้เข้าฝึกอบรม มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้บริการ
 • ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถรับมือกับลูกค้าและคำติ-ชมได้
 • ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถริเริ่ม พัฒนา และต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ได้
 • ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถจัดการกับปัญหาความเครียดได้

ตารางการอบรม Agenda)

09.00 น. – 09.15 น.

แนะนำหลักสูตร

09.15 น. – 10.30 น.

การบริการแบบ Service Excellence
 • การบริการที่แท้จริงคืออะไร
 • หัวใจของการบริการ
 • การบริการแบบ Wow Service

10.30 น. – 10.45 น.

COFFEE BREAK & NETWORKING

10.45 น. – 12.00 น.

ประเภทของลูกค้าและการรับมือกับคำติ-ชม ของลูกค้า
 • การสร้างความแตกต่างและบริการที่ยอดเยี่ยม
เคล็ดลับการชนะใจลูกค้า

12.00 น. – 13.00 น.

LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)

13.00 น. – 14.30 น.

วิธีการริเริ่ม-สร้าง-ต่อยอด-การคงอยู่ ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • พื้นฐานสังคมไทยกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ปัญหาของการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • วิธีการส่งเสริมการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • การคงอยู่ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความเครียดและการแก้ปัญหา
 • นิยามของความเครียด
 • ระดับของความเครียด
 • ปัญหา 4 ประเภท
 • วิธีการจัดการอารมณ์และความเครียด

14.30 น. – 14.45 น.

COFFEE BREAK & NETWORKING

14.45 น. – 15.15 น.

บุคลิกภาพกับงานบริการ
 • บุคลิกภาพภายใน VS บุคลิกภาพภายนอก
 • บุคลิกภาพที่พึงประสงค์
 • บุคลิกภาพต้องห้าม

15.15 น. – 16.00 น.

ชีวิตการทำงานกับเป้าหมาย
 • การเลียนแบบชีวิตของ หอยและนกอินทรีย์
 • อุปสรรค 5 ประการแห่งความสำเร็จ

16.00 น. – 16.30 น.

Questions & Answers, Signing Certificates & photo session

วิทยากร (About Speaker)

โค้ชโด่ง ฐาณัท โชติรัตน์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (สจ๊วต) ในชั้น Royal First Class (ชั้นหนึ่ง) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พนักงานดีเด่น รางวัลขวัญใจผู้โดยสาร 7 ปี ซ้อน
ด้วยบุคลิกที่อบอุ่นจริงใจ กระฉับกระเฉงกระตือรือร้นตลอดเวลา ผนวกกับรอยยิ้ม และประกายตาแห่งความสุขเมื่อได้ให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและทุกคนที่คุณ โด่งได้เจอ ทำให้คุณโด่งได้รับเชิญไปพูดสร้าง แรงบันดาลใจ และให้ความรู้เรื่อง "การบริการชั้นเลิศ" ให้กับองค์กรชั้นนำที่ต้องการยกระดับมาตรฐานบริการให้เป็นเลิศ เพื่อก่อให้เกิด ความประทับใจแก่ลูกค้า และสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน ด้วยทัศนคติการให้บริการแก่ลูกค้า และให้บริการแก่เพื่อนร่วมงานด้วยความยินดีจากใจ
คุณโด่งยังเป็นนักพูด นักเขียน นักฝึกอบรม และนักปลุกพลังด้านทัศนะคติในเชิงบวก ผู้มีลีลาการสอนที่โดดเด่น สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ชวนติดตาม และถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง กว่า 20 ปีทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “Service Excellence & Creative Thinking” please contact us:

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Mob: 086-810-4434 (Thai) / 085-1313-835 (English)
Fax: 02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up