Professional Project Management

12 - 13 พฤษภาคม 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

ในโลกของการแข่งขันอย่างดุเดือดในปัจจุบัน ที่ต้องการทั้งความแน่นนอนและความรวดเร็ว ความมั่นใจของลูกค้ารวมศูนย์อยู่ในระบบงาน พื้นฐานของกระบวนการบริหารจัดการได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำสู่ภาคปฏิบัติ การจูงใจ และการควบคุม ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ที่ใช้ในการควบคุมการผลิตหรือการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการจะตรงตามความต้องการอย่างไม่มีการผิดเพี้ยนหรือบกพร่อง ปัจจุบันองค์กรต่างๆนิยมดำเนินงานในรูปแบบโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ควบคุม หรือเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการขนาดเล็ก บางโครงการได้แทรกอยู่กับงานประจำ ซึ่งทุกโครงการจำเป็นต้องมีการวางแผน การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ และบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลาและมีคุณภาพตามที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

ระบบบริหารงานโครงการ จะประสบความสำเร็จต้องการทางออก ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและเพิ่มผลผลิตกิจการ ต้องการการ ทำงานร่วมกัน และความหลากหลาย Varieties and flexibility ในการบริหารงานโครงการ และการสื่อสารทางสังคม สร้างประสิทธิภาพของทีมให้สูง โดยการจัดมาตรฐานในกระบวนการหลักที่ช่วยให้ทำงานเสร็จดีกว่าและเร็วกว่า เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในโครงการ สร้างแผนของโครงการ วางแผนโครงการ, ระยะเวลาในการทำโครงการ, การติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ,การบริหารความเสี่ยง, แผนการดำเนินงาน และจัดตั้งระยะเวลา ด้วย เส้นทาง, ค่าใช้จ่าย วันที่งานต้องสำเร็จ, วันที่ส่งมอบงาน และ การพึ่งพากัน การมอบหมายงานให้กับผู้ทำงาน บนพื้นฐานของความสามารถและผู้ที่ยังสามารถทำงานได้ และ ง่ายในการควบคุมรายงานและความคืบหน้า สามารถกำหนดงานที่ทำ และขั้นตอนการทำงาน ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย และอธิบายเอกสาร การจดบันทึก และสิ่งที่แนบ. สามารถตัดสินใจในเวลาจริง เกี่ยวกับลำดับความสำคัญ, ผู้ทำงานที่สามารถใช้ได้, งบประมาณ และระยะเวลา สามารถจัดการผู้ทำงาน และงานล้น ทำงานที่เป็นจริง ความวุ่นวายในการทำงานโครงการ การทำงานกับกระบวนการหลัก ขั้นตอนของงานที่ต้องทำ ในองค์กร ติดตามการทำงาน สถานะของโครงการ, ความคืบหน้า และต้นทุน เวลาจริง และความชัดเจนสามารถมองเห็นได้ ความเคลื่อนไหวของงาน, กฎของธุรกิจ และการอนุมัติในขั้นตอนการทำงาน, การปรับแต่ง การลงมือทำ และ ช่องของข้อมูล

การจัดการโครงการ ช่วยให้สามารถบริหารงาน สถานะภาพของงานที่ต้องทำและงานต่างๆ สำหรับโครงการ, และมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำได้เสร็จตามเวลาด้วยผลงานระดับดีเลิศ A+ ตามที่ลูกค้าคาดหวัง

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อรับทราบ และเข้าใจหลักการการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผน งานโครงการได้ (Project Baseline Schedule)
 2. เพื่อทราบถึงหลักการในการติดตาม และควบคุม โครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนา และวิทยากรเพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 1. ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารและการจัดการโครงการ - ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ (Project Cycle)
 2. การกำหนดแนวคิดและข้อกำหนดโครงการ (Terms of References or TOR)
 3. การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ - ความหมาย ความสำคัญของการบริหารโครงการ - หลักสำคัญของการบริหารโครงการ – การจัดทำโครงการ - แนวคิด ขอบเขต วัตถุประสงค์ - ผลลัพธ์ ที่ต้องการ - งบประมาณ ต้นทุน ทรัพยากรที่ใช้ - วิธีการประเมินผลลัพธ์ – การจัดทำแผนงาน - การประเมินความเสี่ยงของโครงการ
 4. เทคนิคทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ – การดำเนินโครงการ - การจัดสรร จัดการทรัพยากร ผู้เกี่ยวข้อง – การบริหารงบประมาณ - การจัดการด้านคุณภาพของโครงการ
 5. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ - การควบคุม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ - การประเมิน และวัดประสิทธิผลของโครงการ - การรายงาน และสรุปผลโครงการ - เครื่องมือ โปรแกรมที่ใช้
 6. การวางแผนโครงการและการใช้แนวคิด Logical Framework เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารโครงการ
 7. บทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ
 8. การควบคุมและการประเมินผลโครงการ
 9. การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการ

ตารางการอบรม Agenda)

วันที่ 1 ของการอบรม

09:00-12:00

 • ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารและการจัดการโครงการ
 • - ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ (Project Cycle)
 • การกำหนดแนวคิดและข้อกำหนดโครงการ (Terms of References or TOR)

หมายเหตุ : COFFEE BREAK & NETWORKING: 10.30 น

12:00 - 13.00 น.

LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)

13:00 - 16.00 น.

 1. การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ - ความหมาย ความสำคัญของการบริหารโครงการ - หลักสำคัญของการบริหารโครงการ – การจัดทำโครงการ - แนวคิด ขอบเขต วัตถุประสงค์ - ผลลัพธ์ ที่ต้องการ - งบประมาณ ต้นทุน ทรัพยากรที่ใช้ - วิธีการประเมินผลลัพธ์ – การจัดทำแผนงาน – การประเมินความเสี่ยงของโครงการ
 2. เทคนิคทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ – การดำเนินโครงการ - การจัดสรร จัดการทรัพยากร ผู้เกี่ยวข้อง – การบริหารงบประมาณ – การจัดการด้านคุณภาพของโครงการ

หมายเหตุ: COFFEE BREAK & NETWORKING: 14.30 น.

16:30 น.

Questions & Answers, Signing Certificates, photo section,

วันที่ 2 ของการอบรม

09:00-12:00

 • การวางแผนโครงการและการใช้แนวคิด Logical Framework เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารโครงการ
 • บทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผ ลสำเร็จ

12:00 - 13.00 น.

หมายเหตุ : COFFEE BREAK & NETWORKING: 10.30 น

13:00 - 16.00 น.

LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)

 1. การควบคุมและการประเมินผลโครงการ
 2. การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการปฏิบัติงาน
 3. การประมวลผลสรุป

16:30 น.

หมายเหตุ : COFFEE BREAK & NETWORKING: 10.30 น

Questions & Answers, Signing Certificates, photo section,


ผลที่คาดว่าจะได้รับ (What You Will get)

 1. เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการที่ถูกต้อง
 2. เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญ 9 หมวดในการบริหารโครงการ
 3. เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานในการบริหารโครงการ
 4. สามารถวางแผนงานโครงการเบื้องต้นได้
 5. เข้าใจความสำคัญของ WBS - Work Breakdown Structure
 6. เข้าใจถึงหลักการคำนวณแผนงานโครงการได้ทั้งแบบ Forward และ backward
 7. เข้าใจถึงทฤษฎีการประเมินผลงาน
 8. สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารโครงการที่เหมาะสมกับงาน

วิทยากร (About Speaker)

อ.สมศักดิ์

B.P.H.,
Sp.L.
S.M.,
EOSH-Trainer: ITC.ILO,
พ.กศ.,
Greener Business – Trainer: ITC.ILO,
พ.ม.,
ISO-Trainer (BV)
M.B.A.,

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “Professional Project Management” please contact us.

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Mob: 085-1313-835
Fax: 02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up