วิธีสมัครและการชำระค่าลงทะเบียน

วิธีการสมัคร

 1. ติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าในวัน - เวลาทำการ 09:00 - 18:00 น.
  • สำรองที่นั่ง โดยแฟกซ์ใบสมัครเข้าอบรม ระบุรายละเอียดของผู้เข้าอบรมให้ถูกต้อง ชัดเจน
  • สำรองที่นั่งผ่านออนไลน์ Online Booking
  • โทรศัพท์: 02 - 3772293
  • โทรสาร: 02 - 3772294
  • Web Site: www.aiminline.com
  • E-mail: info@aiminline.com / info@aiminlines.co.th;
 2. ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยไม่ถือเป็นวันลา
 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีก ร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 4. ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
 5. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม รวมค่าเอกสารหรือหนังสือประกอบการอบรม อาหารว่าง อาหารกลางวัน คอมพิวเตอร์ประกอบการฝึกอบรม

การชำระค่าลงทะเบียน

 1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ในนาม “บริษัท เอม เทรนนิ่ง จำกัดเลขบัญชี  730-2-92199-1
 2. สั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอม เทรนนิ่ง จำกัด” เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556174503

เพื่อเป็นการยืนยันการอบรม กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อผู้อบรม หลักสูตร วันที่อบรม และรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องชัดเจน ทางโทรสารหมายเลข 02-377-2294 หรือ อีเมล์ info@aiminline.com  /   info@aiminlines.co.th

ิรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เอม เทรนนิ่ง จำกัด
328 ซอยลาดพร้าว 109 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 56174503
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556174503

หมายเหต

 • หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการอบรม