LEAN Transformation

22 เมษายน 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนรูปธุรกิจไปสู่ ลีน เพื่อคุณภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด และปลอดภัยที่สุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการ ส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด และเพื่อความมั่นคงระยะยาวขององค์กร (Driving business transformation to LEAN for least operating costs, top quality and least processing time)

 • อนาคตกำลังไล่ล่าคุณ LEAN ปฏิวัติระบบการทำงานไปแล้วโดยสิ้นเชิง
  (Future is hunting you; LEAN has completely evolved working methods)

 • การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่ LEAN หมายความว่าอย่างไร? จะเริ่มต้นที่จุดไหน
  (What is the meaning of business transformation? Where should begin?)

 • วิเคราะห์ปัญหาโดยการสร้าง Value stream mapping เพื่อค้นหาจุดคอขวด และปรับปรุง
  (Analyze flowing bottlenecks by value stream mapping)

 • จะพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในระบบ LEAN ได้อย่างไร
  (How to develop employees to LEAN working processes?)

 • อะไรคือความสูญเสีย 8 ประการ (8 wastes) มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้สำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

 • สร้างวัฒนธรรมการค้นหา-บ่งชี้ ขั้นตอนงานที่ไม่มีประโยชน์ (NVA) และปรับปรุงแก้ไข
  (Building organization culture to analyze non value added working activities and improvement )

 • วิธีใช้เครื่องมือคุณภาพเบื้องต้น 7 แบบ เช่น
  (Seven QC Tools, eg, Brainstorming, Pareto chart, Why-Why-analysis)

 • อะไรคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำแนวทางต่างๆ ของแนวคิดแบบ LEAN มาปฏิบัติอย่างยั่งยืน
  (What are sustainable key success factors to implement LEAN working process?)

เคล็ดลับ "การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่ LEAN” ทำให้ท่านสามารถนำมาสร้างความสำเร็จกับองค์กรของท่านได้ แนวคิดและข้อมูลที่นำเสนอในการสัมมนาครั้งนี้
สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท นอกจากโรงงานแล้ว ยังรวมไปถึงธุรกิจบริการ อย่างเช่น โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันการเงิน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก่อสร้างและอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ยังมีผู้ที่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอีกเป็นอันมากว่า ระบบลีนจำกัดอยู่เฉพาะการผลิตเท่านั้น
แต่ข้อมูลในการสัมมนาครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่า ระบบลีนสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจใดๆ ก็ตามที่แสวงหาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบ
สินค้า งาน ข้อมูล เอกสาร ให้ได้ตามเป้าหมายและ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

งานทุกงานมี 8 Wastes ทั้งสิ้น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว LEAN ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง เพราะ LEAN กำลังเปลี่ยนการทำงานของโลก
(There are 8 wastes in every organization, LEAN is widely used in the developed countries, LEAN is changing the world)

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปธุรกิจไปสู่ Lean
  (Stimulate participated organizations realize the necessitate of changing to Lean)
 2. Lean ใช้ได้กับองค์กรที่มุ่งขจัดความสูญเสีย 8 ประการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และลดเวลางาน
  (Lean is widely applicable to organizations who aim to eliminate 8 deadly wastes)
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ว่าจะเริ่มต้นทำ Lean ที่จุดไหน ทำอย่างไร
  (Enable participants to know where to start Lean process and how to implement)
 4. องค์กรมีความสามารถในการลดต้นทุน ลดเวลาส่งมอบสินค้าและบริการ ผลงานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
  (Capacity building organization in costs reduction, shortening delivery lead time and best quality)
 5. องค์กรเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
  (Increasing competitiveness)

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 1. ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปรัชญาของ LEAN
  (Deep understanding in LEAN philosophy)
 2. จะเริ่มต้นสร้างระบบ LEAN ที่จุดไหน เริ่มอย่างไร
  (How to start to implement LEAN and where?)
 3. การเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่าเพื่อให้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
  (Value stream mapping to analyze the current situation)
 4. LEAN เริ่มตั้งแต่ Suppliers of supplier, supplier, องค์กรของเรา ลูกค้า ลูกค้าของลูกค้า
  (Scope of lean starts from suppliers of supplier, supplier—our organization—customers—customers of customer)
 5. ได้เรียนรู้เรื่อง flow diagram, flow chart, man and machine chart
 6. เรื่องเทคนิคการวัดเวลาการทำงาน Throughput time การวัด cycle time, Take time
 7. การปรับเรียบโดย Line balancing
 8. 8 wastes และวิธีการกำจัด
 9. CI-Kaizen การปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
 10. การพัฒนา สมรรถนะ พนักงาน
  (Employee competency development)
 11. การซ่อมบำรุงแบบทวีผล
  (Total Productive Maintenance)
 12. แนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  (The way to sustainable successful)

กลุ่มเป้าหมาย (Who Should Attend)

 • ผู้บริหารอาวุโส (Senior management)
 • กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
 • ผู้บริหารโรงงานทุกระดับ (Factory management all levels)
 • ผู้บริหารโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลสุขภาพ Healthcare ทุกระดับ (Hospital management and healthcare business all levels)
 • ผู้บริหารโครงการก่อสร้างทุกระดับ (Construction management all levels)
 • ผู้บริหาร Logistics บริษัทขนส่งทุกระดับ (Logistics management all levels)
 • ผู้บริหารบริษัทการเงิน ธนาคาร (Financial institutes)
 • ผู้บริหารสถานศึกษา (Education institutes)
 • ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ (Government sector)
 • ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า (Department stores)
 • วิศวกรกระบวนการผลิต (Manufacturing engineer)
 • วิศวกรอุตสาหกรรม (Industrial engineer)
 • ผู้ทำงานเกี่ยวกับการผลิตแบบ Lean (Lean transformation leader)
 • ผู้อบรมประจำองค์กรต่างๆ (Trainers, Speakers)

วิทยากร (About Speaker)

ดร.ไชยยันต์ อดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญหลายด้านตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมการผลิต การขาย การตลาด การให้บริการหลังการขาย ทั้งยังเชี่ยวชาญการจัดการอบรม ให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ ด้วย

Mr. Chaiyant, PhD, is former Executive Manager of many Multinational Organizations. He got Bachelor of Engineering, Master of Economics, and Doctoral of International Organization Management from well-known University in Thailand and abroad. He has expertise in many industrial areas ranging from Quality Control, Production Control, Sales, Marketing and After-Sales Service, including training, and consulting.

ตารางการอบรม (Agenda)

08:30 น.

ลงทะเบียน วาระการประชุม

09:00 น.

เปิดตัวการสัมมนา Lean transformation การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่ LEAN
LEAN คืออะไร? (What is LEAN?)
 • วิวัฒนาการ LEAN มาจากไหน?
 • Lean เปลี่ยนโลกนี้ได้อย่างไร?
 • ลีนต่างจาก TPS อย่างไร?
 • แนวคิดการผลิตแบบลีน
 • ขั้นตอนการปฏิบัติของ LEAN
 • เปรียบเทียบ LEAN กับ
 •        o TPS (Toyota Production System)
         o TQM (Total Quality Management)
         o SIX SIGMA
         o BPR (Business Process Re-engineering

10:15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
 • การกำหนดโครงการ LEAN (Scoping LEAN Project)
 • แบบฟอร์มสำหรับการแก้ปัญหา (Problem Solving Template)
 • แบบฟอร์มสำหรับเริ่มโครงการ (Mini Project Initiation Document)
 • แบบฟอร์มสำหรับการลงมือปฏิบัติ (Action Plan Template)

12:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น.

ทดลองใช้แบบฟอร์ม LEAN A3

13:30 น.

ความสูญเสีย 8 ประการ และวิธีกำจัด (8 Deadly Wastes and how to eliminate)
  1. การเคลื่อนย้ายระหว่างกระบวนการ (Conveyance)
  2. การรอคอย (Waiting/Delay)
  3. วัสดุคงคลังมากเกินความจำเป็น (Unnecessary stock)
  4. ผลิตมากเกินไป (Over Production)
  5. การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion)
  6. กระบวนการขาดประสิทธิภาพ (Non-Effective process)
  7. เกิดของเสีย งานแก้ไข (Defect & Rework)
  8. ใช้ทรัพยากรมนุษย์ไม่คุ้ม (Under-utilized Talent)

15:00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15:15 น.

แผนผังกระแสคุณค่า (Value Stream Mapping - VSM)
  1. VSM คืออะไร?
  2. จะสร้าง VSM ได้อย่างไร?
  3. จะเปลี่ยน VSM ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติงานได้อย่างไร?

16:15 น.

ช่วงตอบคำถาม

16:30 น.

Questions & Answers, Signing Certificates, photo section, book signings,

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “LEAN IMPLEMENTATION BY TOYOTA WAY” please contact us.

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Mob: 085-1313-835
Fax: 02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up