Lean transformation

วันที่ 4 March 2015 @Marriott Hotel Bangkok (09.00น. - 16.30น.)

หลักการและเหตุผล (About the Event)

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนรูปธุรกิจไปสู่ ลีน เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำสุด คุณภาพสูงสุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด
(Driving business transformation to LEAN for least operating costs, top quality and least processing time)

 • อนาคตกำลังไล่ล่าคุณ LEAN ปฏิวัติระบบการทำงานไปแล้วโดยสิ้นเชิง (Future is hunting you; LEAN has completely evolved working methods.)
 • การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่ LEAN หมายความว่าอย่างไร? จะเริ่มต้นที่จุดไหน (What is the meaning of business transformation? Where should begin?)
 • วิเคราะห์ปัญหาโดยการสร้าง Value stream mapping เพื่อค้นหาจุดคอขวด และปรับปรุง (Analyze flowing bottlenecks by value stream mapping)
 • จะพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในระบบ LEAN ได้อย่างไร (How to develop employees to LEAN working processes?)
 • อะไรคือความสูญเสีย 8 ประการ (8 wastes) มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้สำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
 • สร้างวัฒนธรรมการค้นหา-บ่งชี้ ขั้นตอนงานที่ไม่มีประโยชน์ (NVA) และปรับปรุงแก้ไข (Building organization culture to analyze non value added working activities and improvement )
 • วิธีใช้เครื่องมือคุณภาพ เช่น Brainstorming, Pareto chart, Why-Why-analysis and How, T-Chart (How to apply quality tools such as brainstorming, Pareto chart, Why-Why analysis and how etc.)
 • อะไรคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำแนวทางต่างๆ ของแนวคิดแบบ LEAN มาปฏิบัติอย่างยั่งยืน (What are sustainable key success factors to implement LEAN working process
เคล็ดลับ"การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่LEANทำให้ท่านสามารถนำมาสร้างความสำเร็จกับองค์กรของท่านได้แนวคิดและข้อมูลที่นำเสนอในการสัมมนาครั้งนี้
สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภทนอกจากโรงงานแล้ว ยังรวมไปถึงธุรกิจบริการ อย่างเช่น โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันการเงิน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก่อสร้างและอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ยังมีผู้ที่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอีกเป็นอันมากว่า ระบบลีนจำกัดอยู่เฉพาะการผลิตเท่านั้นแต่ข้อมูลในการสัมมนาครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่า ระบบลีนสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจใดๆ ก็ตามที่แสวงหาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบ สินค้า งาน ข้อมูล เอกสาร ให้ได้ตามเป้าหมายและ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ งานทุกงานมี 8 Waste ทั้งสิ้น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว Lean ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ให้ได้ตามเป้าหมายและ เพราะ Lean กำลังเปลี่ยนการทำงานของโลก(There are 8 wastes in every organization, LEAN is widely used in the developed countries, LEAN is changing the world)

วัตถุประสงค์ (Objective)

 • เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วสัมมนาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปธุรกิจไปสู่ Lean (Stimulate participated organizations realize the necessitate of changing to Lean)
 • Lean ใช้ได้กับองค์กรที่มุ่งขจัดความสูญเสีย 8 ประการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และลดเวลางาน (Lean is widely applicable to organizations who aims to eliminate 8 deadly wastes)
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ว่าจะเริ่มต้นทำ Lean ที่จุดไหน ทำอย่างไร (Enable participants to know where to start Lean process and how to implement)
 • องค์กรมีความสามารถในการลดต้นทุน ลดเวลาส่งมอบสินค้าและบริการ ผลงานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ (Capacity building organization in costs reduction, shortening delivery lead time and best quality)
 • องค์กรเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Increasing competitiveness)

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 • ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปรัชญาของ (LEAN deep understanding in LEAN philosophy)
 • จะเริ่มต้น สร้างระบบ LEAN ที่จุดไหน เริ่มอย่างไร (How to start to implement LEAN and where
 • การเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่าเพื่อให้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบัน (Value stream mapping to analyze the current situation)
 • LEAN เริ่มตั้งแต่ Suppliers of supplier, supplier, องค์กรของเรา ลูกค้า ลูกค้าของลูกค้า (Scope of lean starts from suppliers of supplier, supplier—our organization—customers—customers of customer)
 • ได้เรียนรู้เรื่อง flow diagram, flow chart, man and machine chart
 • เรื่องเทคนิคการวัดเวลาการทำงาน Throughput time การวัด cycle time, Takt time
 • การปรับเรียบโดย Line balancing
 • 8 wastes และวิธีการขจัด
 • CI-Kaizen การปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
 • การพัฒนา สมรรถนะ พนักงาน (Employee competency development)
 • การซ่อมบำรุงแบบทวีผล (Total Productive Maintenance)
 • แนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (The way to sustainable successful)

กลุ่มเป้าหมาย (Who should attend?)

 • ผู้บริหารอาวุโส (Senior management)
 • กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
 • ผู้บริหารโรงงานทุกระดับ  (Factory management all levels)
 • ผู้บริหารโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลสุขภาพ Healthcare ทุกระดับ (Hospital management and healthcare business all levels)
 • ผู้บริหารโครงการก่อสร้างทุกระดับ (Construction management all levels)
 • ผู้บริหาร Logistics บริษัทขนส่งทุกระดับ (Logistics management all levels)
 • ผู้บริหารบริษัทการเงิน ธนาคาร (Financial institutes)
 • ผู้บริหารสถานศึกษา (Education institutes)
 • ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ (Government sector)
 • ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า (Department stores)
 • วิศวกรกระบวนการผลิต (Manufacturing engineer)
 • วิศวกรอุตสาหกรรม (Industrial engineer)
 • ผู้ทำงานเกี่ยวกับการผลิตแบบ Lean (Lean transformation leader)
 • ผู้อบรมประจำองค์กรต่างๆ (Trainers, Speakers)

วิทยากร (Speaker)

อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) และผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยการผลิตแบบลีนอาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากการเคยเป็นวิศวกรอุตสาหการ ผู้จัดการฝ่าย Industrial engineering, Production manager, Factory manager, General manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตั้งแต่ปี 1987 นอกจากนี้ยังได้มีส่วนในการช่วยให้องค์กรอื่น ๆ นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจนได้รับความสำเร็จอย่างมหาศาล  โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ในการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และพลังแห่งการปฏิบัติตามวิถีแห่งลีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

For more information on “LEAN TRANSFORMATION” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 /085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)

FAX
02-513-0124

Email & Web Site:
aminrais@gmail.com/ info@aiminlines.co.th
www.aiminlines.co.th/
www.aiminline.com

Back to Home | Scroll Up

Go to The TOYOTA WAY Seminar

Click Here to make Payment by Credit/ Debit card