Excel for Smart Workers Excel for Administrator

การทำงานในส่วนงานบริหารหรือจัดการนั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากที่จะต้องจัดการกับข้อมูลที่เข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน การจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ นี้ เราสามารถใช้เครื่องมืออันทรงพลังอย่าง Microsoft Excel เข้ามาช่วยจัดการได้ ทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้น เก่งขึ้น และจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชันที่มีใน Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานได้เก่งขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

 • ทิปเด็ด เคล็ดลับการใช้งานเก่ง Excel 2007-2010
 • การปรับใช้เครื่องมือใน Excel เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
 • การหาผลคูณ ผลรวม ในชีทงานเดียวกันและต่างชีทงาน
 • การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ระหว่าง Worksheet, Workbook, PowerPoint, Word, Website etc.
 • การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ใน Conditional Formatting
 • การใส่และลบข้อคิดเห็น Comment
 • PivotTable, PivotChart
 • การจัดรูปแบบของตาราง, ช่องเซลล์
 • การแทรกSmartArt, Picture การลบ Background ของรูปภาพต่าง ๆ
 • การสร้างกราฟและการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
 • การแสดงข้อมูลที่ซ้ำกันหรือไม่ซ้ำ รวมถึงการลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกอย่างรวดเร็ว
 • การกรองข้อมูลแบบต่าง ๆ / การแยกข้อความออกจากกัน
 • การสร้าง Drop down list ลดความผิดหลาดในการกรอกข้อมูล
 • การใช้เครื่องมือ Macro อย่างง่าย เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน
 • การประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชันในการทำรายงานแบบต่าง ๆ
 • การสร้างไฟล์แบบอ่านอย่างเดียวและวิธีการแก้ไขไฟล์ Read only
 • การสร้างข้อความเตือนเมื่อกรอกข้อมูลผิดพลาด
 • จัดลำดับสินค้าขายดี 5-10 ลำดับแรกอย่างรวดเร็ว
 • แบ่งประเภทและนับจำนวนใบตอบรับของลูกค้า
 • สูตรและฟังก์ชันที่ควรทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำในการออกแบบและการใช้สูตรคำนวณในรายงานที่ต้องการ

ประเมินผลโดย  ทำแบบฝึกหัด Pre-Test / Post-Test

 ติดต่อ โทร 02-5130123, 086-810-4434 โทรสาร 02-5130124 Email: info@aiminline.com

รายละเอียดของหลักสูตรเป็น PDF File คลิกที่นี่

Register Now