Corporate Strategic Planning

10 มิถุนายน 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

องค์กรใดไม่มีการวางแผนกลยุทธ์ จะเป็นองค์กรที่ไม่มีเป้าหมายในการพัฒนา ไม่มีทิศทางในการพัฒนาองค์กร งบประมาณจะถูกใช้ไม่มีกลยุทธ์อย่างสิ้นเปลือง
องค์กรแบบนี้จะไม่มีตัวชี้วัดผลประกอบการ จะไม่เข้าใจถึงผลงานขององค์กร ไม่สามารถจะควบคุมผลงานได้ ไม่สามารถจะปรับปรุงงานได้

องค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับชาติระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรืออื่นๆ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนก็จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ กลวิธี และการปฏิบัติการ เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งมีอยู่มากมาย มิฉะนั้น องค์กรของตนก็จะประสบความล้มเหลว และผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการผลักดัน
องค์กรสู่ความสำเร็จ คือ ผู้นำในองค์กร

ผู้บริหารสูงสุดจะต้องกำหนดนโยบายในขณะที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องร่วมกันในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์ และแผนงานโครงการเข้ามารองรับ เห็นได้ว่าจะมีการบริหารจัดการแตกต่างในแต่ละระดับ ดังนั้นผู้บริหารในแต่ละระดับจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริหารระดับสูงจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรโดยรวม
ส่วนผู้บริหารระดับกลางจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรในลักษณะนโยบายย่อยหรือแผนย่อย เช่น แผนเฉพาะด้าน
การกำหนดรายละเอียดของนโยบายและแผนรวมขององค์กร เป็นต้น ส่วนผู้บริหารระดับต้นจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในแผนปฏิบัติการ การจัดทำโครงการ
การกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมของแผนและโครงการ

Corporate strategic planning course จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร
ได้เรียนรู้หลักคิดทฤษฏีกระบวนการออกแบบกลยุทธ์องค์กร และมีโอกาสที่จะทำ workshop ทดลองวางแผนกลยุทธ์องค์กรของท่านเอง
การสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีขีดความสามารถในการออกแบบพัฒนากลยุทธ์องค์กรได้ด้วยตนเอง

An organization that has never imposed on strategic planning, they are working without direction and objective,
the budget will be inefficiently utilized, such organization works without performance indicators, they are unable to understand their performances, organization is uncontrollable, any improvement cannot be made correctly.

Every organization either in government sector or private sector as well as nongovernmental organizations needs to impose strategic planning including SWOT analysis, strategic formulation, initiatives to achieve corporate objectives and action plan, in general, it is advisable that top management is directly responsible for corporate strategic planning, middle management are regarded to provide strategic planning
for their strategic business unit (SBU), SBU strategies will focus how to achieve corporate objectives, what are initiatives,
what are key performance indicators as well as strategic action plan.

This seminar provides participants to study theory of strategic planning process, strategic formulation, 4 basic categories of strategy,
practical SWOT analysis, strategic formulation and strategic action plan will be provided in this seminar.

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรเกิดความตื่นตัว มีหลักคิดในการวางนโยบายอย่างมีกลยุทธ์
 2. (Stimulate the management to alert for directionally and strategically making policies)
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบกลยุทธ์องค์กร
 4. (Enable participants to design and develop corporate strategies)
 5. ให้องค์กรที่เข้าร่วมสัมมนาได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน
 6. (Enable participated organizations to review and determine clearly vision and mission)
 7. เป็นการประเมินขีดความสามารถขององค์กรของท่าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก โดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
 8. (To assess capability of the participated organizations to achieve corporate objective by internal and external environment analysis)
 9. เป็นการเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ต่าง ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ นำไปใช้ได้จริง
 10. (To study corporate strategies, this is effectively applicable to your organization)

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ นำไปใช้ได้จริง
 2. (Corporate strategic planning process and practice, this is effectively applicable to your organization)
 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้ปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และสภาวะคุกคามขององค์กรท่านเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์
 4. (participants are provided practical in SWOT analysis including strengths, weaknesses, opportunities, threats, this is an important tool
  to formulate strategy)
 5. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเทคนิคการคิดค้นกลยุทธ์ (TOWS matrix) พร้อมภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ นำไปใช้ได้จริง
 6. (participants will be taught TOWS matrix which is strategic formulation, this is effectively applicable to your organization)
 7. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่อง 4 basic categories of strategyซึ่งทำให้มองเห็นสถานะขององค์กรของท่านและสามารถคัดเลือกกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้เลย
 8. (participants will be taught 4 basic categories of strategy, this enables you to know where is the status of your organization, it is effectively applicable for your organization)
 9. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่อง
 10. (value chain analysis and value creation improvement)

กลุ่มเป้าหมาย (Who should attend?)

 • ผู้บริหารอาวุโส (Senior management)
 • กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
 • ผู้บริหารโรงงานทุกระดับ (Factory management all levels)
 • ผู้บริหารโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลสุขภาพ Healthcare ทุกระดับ (Hospital management and healthcare business all levels)
 • ผู้บริหารโครงการก่อสร้างทุกระดับ (Construction management all levels)
 • ผู้บริหาร Logistics บริษัทขนส่งทุกระดับ (Logistics management all levels)
 • ผู้บริหารบริษัทการเงิน ธนาคาร (Financial institutes)
 • ผู้บริหารสถานศึกษา (Education institutes)
 • ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ (Government sector)
 • ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า (Department stores)
 • ผู้บริหารองค์กรต่าง (organization top management, CEO,CFO,COO,CIO, MD, Director)

วิทยากร (About Speaker)

อาจารย์พิสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า ITC-UNCTAD
(International Trade Center-United Nations Conference for Trade Development) UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
ILO (International Labor Organization) และ USAID (United State Aid for International Development)

การสัมมนาในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้จากอาจารย์ พิสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร
อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากการเคยเป็นผู้วางแผนยุทธศาสตร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ สปป ลาว การวางแผนยุทธศาสตร์ ด้าน Supply chain
และ value chain improvement ด้านสิ่งทอ (ผ้าฝ้าย) ให้กับไทยและกัมพูชา ในโครงการของ USAID

นอกจากนี้ยังได้มีส่วนในการช่วยให้องค์กรอื่น ๆ นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจนได้รับความสำเร็จอย่างมหาศาล โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์พิสิทธิ์
จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ในการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และนำพาท่านลงมือปฏิบัติ
จนท่านสามารถนำกลับไปใช้กับองค์กรท่านได้จริง อย่างคุ้มค่า

ตารางการอบรม (Agenda)

08:30 น.

ลงทะเบียน วาระการประชุม (Registration Start)

09:00 น.

เปิดตัว การอบรมเรื่องการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Open corporate strategic planning)
 • การวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรคืออะไร (what is corporate strategy planning)
 • กระบวนการขั้นตอนในการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร (step by step process of corporate strategic planning)
 • การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และสภาวะคุกคาม (SWOT analysis)

10:15

COFFEE BREAK & NETWORKING
 • การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และสภาวะคุกคาม(ต่อ) (SWOT analysis)
 • การออกแบบกลยุทธ์โดยใช้ TOWS matrix
 • ปฏิบัติ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และสภาวะคุกคามขององค์กรของท่าน Practice to analyze SWOT 0f your own organization
 • ปฏิบัติ การออกแบบกลยุทธ์ practice strategic formulation by TOWS matrix

12:00

LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)
 • ปฏิบัติ วิเคราะห์ SWOT and practice strategic formulation by TOWS matrix ต่อ

15:00

COFFEE BREAK & NETWORKING

15:15 น.

ชนิดของกลยุทธ์ Type of strategy
 • 1. กลยุทธ์การควบรวม Integration strategy
 • 1.1 การควบรวมในแนวตั้ง vertical integration
 • การควบรวมไปยังต้นน้ำ Backward integration
 • การควบรวมไปยังปลายน้ำ forward integration
 • 1.2 การควบรวมในแนวนอน horizontal integration
 • 2. กลยุทธ์แบบเร่งด่วน Intensive strategy
 • 2.1 การเจาะตลาด market penetration
 • 2.2 การพัฒนาตลาด market development
 • 2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ production development
 • 3. กลยุทธ์สร้างความหลากหลาย Diversification strategy
 • 3.1 การขยายงานกับธุรกิจที่เกี่ยวพัน related business
 • 3.2 การขยายงานกับธุรกิจที่ไม่เกี่ยวพัน unrelated business
 • 4. กลยุทธ์การป้องกัน Defensive strategy
 • 4.1 การปฏิรูปองค์กรเสียใหม่ Retrenchment (reorganization)
 • 4.2 กลยุทธ์การขายบางส่วน Divestiture
 • 4.3 กลยุทธ์การชำระหนี้สินขององค์กร liquidation

16:30

Questions & Answers, Signing Certificates, photo section, book signings,

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “CORPORATE STRATEGIC PLANNING” please contact us.

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Mob: 085-1313-835
Fax: 02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up