Continuous Improvement Process

วันที่ 22 December 2558 @Holiday Inn Hotel, Sukhumvit Soi 22 – Bangkok (09.00น. - 16.30น.)

หลักการและเหตุผล (About the Event)

เป็นที่น่าสังเกตว่าหลายๆองค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน ต่างๆมากมาย แต่คุณภาพของสินค้า หรือบริการยังมีงานซ่อม งานเสีย ข้อบกพร่อง ลูกค้าตีกลับอยู่มากมาย การจัดส่งก็ล่าช้า ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต การดำเนินงานสูง ความสามารถในการแข่งขันต่ำ ทั้งนี้ส่วนมากเกิดจากบริหาร การจัดการ การปรับปรุงแบบ Top down ขาดวิธีที่ทำให้พนักงานมีส่วนร่วม ทั้งนี้เกิดจากไม่มีการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องลงไปสู่ผู้ปฏิบัติ “แบบผู้ทำไม่รู้ ผู้รู้ไม่ได้ทำ”

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือการที่ผู้บริหารระดับสูง มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแปลงนโยบายไปให้ผู้บริหารระดับกลางทำแผนปฏิบัติ และพนักงานระดับปฏิบัติการทำตามแผน

Continuous improvement (CI) จะเกิดขึ้นได้องค์กรจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรม CI ให้เกิดขึ้นทุระดับ เช่นการมุ่งเน้นลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประสิทธิภาพผลงานขององค์กร เรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงกระบวนการและระบบอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาที่รากเหง้าของต้นเหตุ และคนในองค์กรทุกระดับต้องรับผิดชอบการปรับปรุงผลงานของแผนกตัวเองอย่างต่อเนื่อง

Continuous improvement เป็นหน้าที่ใคร? ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทอะไร? ผู้บริหารระดับกลางทำหน้าที่อะไร อะไรคือหน้าที่สำคัญของระดับผู้ปฏิบัติงาน การสัมมนาครั้งนี้มีคำตอบ จากการสัมมนาครั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้ถึง จะเริ่มการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากจุดไหน จะให้ผู้ปฏิบัติงานทำอย่างไร ผู้บริหารระดับกลางจะขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมที่ยั่งยืนอย่างไร

It is remarkable that there are many organizations were accredited ISO-9001, 14001, GMP, and many code of conducts from the customers, but the quality of the products or services is still unreliable, late delivery, and high operating costs.

It is perceived that top down management style without effective deployment, resulting in rarely employee involvement as well as absence of employee competency development Continuous Improvement culture should be initiated by top management, middle management are regarded to transform policies to action plans, functional levels are responsible for continuous improvement.

Kaizen mindset should be imposed all over in the organization; encouragement should be given to customer focus including understanding the need of customers, result based management, continuous learning from mistakes, process and system continuous improvement, and solving problem from the root causes, all business units are responsible for their performances and continuous improvement

Who responsible for continuous improvement? What are the roles of top management? What are the duties of the middle management? What are the duties of functional level? This seminar has answers, you will learn where to start continuous improvement, how is driven by the middle management, how to create and embed this culture into organization?

วัตถุประสงค์ (Objective)

 • เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการ พัฒนาความสามารถพนักงานระดับปฏิบัติ ให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  Enable participated organizations to study how to develop competency of middle management and functional level
 • เป็นการสร้างวิธีแปลงนโยบายจากผู้บริหารองค์กร หรือผู้บริหารระดับกลางไปสู่ผู้ปฏิบัติอย่างมีระบบ
  Providing effective policy deployment from top management to middle management and functional levels
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ว่าจะเริ่มต้นทำ continuous improvement ที่จุดไหน ทำอย่างไร เมื่อไร
  (Enable participants to know how to start continuous improvement process and how to implement)
 • เพื่อเป็นการกระจายความสามารถจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่ผู้บริหารระดับกลาง และสู่ผู้ปฏิบัติ
  For employee empowerment and capacity building
 • องค์กรเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Increasing competitiveness)

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 • ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปรัชญาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ P-D-C-A ของ ดร.
  Edward Deming Philosophy of P-D-C-A from Dr. Edward Deming
 • จะเริ่มต้น สร้างวัฒนธรรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่จุดไหน เริ่มอย่างไร (When to start to implement continuous and how?)
 • การบริหารงาน business unit หรือแผนกต่างๆด้วยตัวชี้วัดผลงาน และตัวชี้วัดงานเสีย
  Results based management with key success indicator and key defect indicators
 • ได้เรียนรู้เรื่อง เครื่องมือในการเก็บข้อมูล Defects โดย
  Pareto diagram Defects data compilation with Pareto diagram
 • ได้เรียนรู้เรื่อง เครื่องมือทางคุณภาพ ในการวิเคราะห์ สาเหตุของงานเสียแบบ
  Why Why Analysis Studying quality improvement tools including why why analysis, brainstorming ect
 • หลักการ Kaizen การปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องของญี่ปุ่น
  Principle of Kaizen leads to total quality management
 • การพัฒนา สมรรถนะ พนักงาน (Employee competency development)
 • Factory performance report หรือการวัดผลประกอบการขององค์กรอย่างมีระบบ

กลุ่มเป้าหมาย (Who should attend?)

 • ผู้บริหารอาวุโส (Senior management)
 • กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
 • ผู้บริหารโรงงานทุกระดับ  (Factory management all levels)
 • ผู้บริหารโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลสุขภาพ Healthcare ทุกระดับ (Hospital management and healthcare business all levels)
 • ผู้บริหารโครงการก่อสร้างทุกระดับ (Construction management all levels)
 • ผู้บริหาร Logistics บริษัทขนส่งทุกระดับ (Logistics management all levels)
 • ผู้บริหารบริษัทการเงิน ธนาคาร (Financial institutes)
 • ผู้บริหารสถานศึกษา (Education institutes)
 • ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ (Government sector)
 • ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า (Department stores)
 • วิศวกรกระบวนการผลิต (Manufacturing engineer)
 • วิศวกรอุตสาหกรรม (Industrial engineer)
 • ผู้ทำงานเกี่ยวกับการผลิตแบบ Lean (Lean transformation leader)
 • ผู้อบรมประจำองค์กรต่างๆ (Trainers, Speakers)

วิทยากร (Speaker)

อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) การสัมมนาในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้จากอาจารย์ พิสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยวิถีแห่งโตโยต้า (การผลิตแบบลีน) อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากการเคยเป็นวิศวกรอุตสาหการ Industrial engineering manager, Production manager, Factory manager, General manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตั้งแต่ปี 1987 นอกจากนี้ยังได้มีส่วนในการช่วยให้องค์กรอื่น ๆ นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจนได้รับความสำเร็จอย่างมหาศาล โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ในการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และพลังแห่งการปฏิบัติตามวิถีแห่งโตโยต้า

ตารางการอบรม Agenda)

08:30 น.ลงทะเบียน วาระการประชุม (Registration Start)
09:00 น.เปิดตัวการสัมมนา Continuous improvement Continuous improvement คืออะไร? (What is continuous improvement?)
 • วิวัฒนาการ ของ Continuous improvement มาจากไหน? Where is continuous improvement evolved from?
 • หลักการ Continuous improvement เป็นอย่างไร? What is the principle of CI?
 • Toyota ใช้ continuous improvement จนเป็นองค์กรระดับโลกได้อย่างไร How Toyota became world leading organization by continuous improvement?

10:15 COFFEE BREAK & NETWORKING
กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continuous improvement process
 • P-D-C-A Plan-Do-Check-Analysis and action
 • เริ่มทำ CI เมื่อตรวจพบว่า งานบกพร่อง มีงานซ่อม มีงานเสีย ลูกค้า complain ลูกค้า Rejected Start to implement CI when found that there are repair works, defects, customer complain, rejected and progress behind schedule
 • Pareto diagram theory and workshop

12:00 LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)
13.00 น.Continuous improvement (continue)
  1. Brainstorming
  2. Tactics selection by scoring method การคัดเลือกกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
  3. Key defects indicators, Key success indicators of business unit ตัวชี้วัดความผิดพลาดและความสำเร็จของแต่ละแผนก(หน่วยธุรกิจ)
  4. Continuous understanding customer needs เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  5. Customer focus มุ่งเน้นลูกค้า

15:00 COFFEE BREAK & NETWORKING
  6. Continuous improving systems and processes ปรับปรุงระบบและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
  7. Fixing root cause of problems แก้ปัญหาที่รากเหง้า
  8. Continuous learning from mistakes, เรียนรู้และพัฒนาจากความผิดพลาด
  9. Strategic continuous improvement action plan แผนปฏิบัติเชิงกลยุทธ์
  10. Total quality measurement by organization performance report การวัดผลคุณภาพทั่งทั้งองค์กรโดยการออกแบบ รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำเดือนขององค์กร

16:30 Questions & Answers, Signing Certificates, photo section, book signings,

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

For more information on “CONTINUOUS IMPROVEMENT ” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 /085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)

FAX
02-513-0124

Email & Web Site:
aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
www.aiminlines.co.th /
www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up

Click Here to make Payment by Credit/ Debit card