Change For Performance

5 มีนาคม 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

ที่มาและความสำคัญ

ด้วยสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และ ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจส่งผลให้สินค้าและ บริการจำเป็ นต้องมีการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มี พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบ องค์กรที่สามารถประเมินทิศทางของ ตลาดในอนาคตจะสามารถอยู่รอดได้ แต่ องค์กรที่สามารถตั้งกฎเกณฑ์และกำหนดพฤติกรรมของ ผู้บริโภคได้จะมีโอกาสครองส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่า ดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรที่เป็นหลักสำคัญภายในองค์กรที่จะแข่งขันในตลาดต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เช่นทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ และ การสร้างความ เหนือชั้นทางเทคโนโลยี เป็นต้น

เพื่อที่จะพัฒนาองค์กรให้เตรียมรับมือเรื่องการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาผู้บริหาร ให้มีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากกระบวนการเข้าใจตนเอง เข้าใจ สิ่งอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบในวงจรการเปลี่ยนแปลง จนสามารถมีแนวคิดในการออกแบบสิ่งใหม่ที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าในอนาคต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนา องค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและเห็นความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจบริบทเรื่องการบริหารความคิดที่แตกต่างกันและนำไปประยุกต์ใช้
 • เพื่อฝึกใช้เครื่องมือการตลาดออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์คู่ค้าแต่ละประเภท
 • เพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาตนเองจากการพัฒนาแบบ 1 วัน (Key Learning Point)

กลุ่มเป้ าหมาย

เป้ าหมายหลัก : ผู้บริหารขององค์กรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึง ผู้จัดการฝ่าย
เป้ าหมายรอง : ผู้ที่มีบทบาทเป็นหัวหน้างานในองค์กร

หัวข้อสัมมนา

 • เปิดอบรมด้วยกิจกรรม THE NUMBER เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของการสัมมนาเชื่อมโยงสู่ Mindset เรื่อง CHANGE
 • กิจกรรม WHY CHANGE ให้แต่ละกลุ่ม วาดภาพ BEFORE & AFTER ขององค์กรและอธิบายบทบาทหน้าที่ของตัวเองผ่านภาพจากจินตนาการของตัวเอง และ ระบุ CHALLENGES ที่เผชิญ
 • กิจกรรม "WHO AM I" เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจกระบวนการคิดของตนเองและกระบวนการคิดของคนที่แตกต่างจากตนเอง
 • CONTENT: LEADERS VS MANAGER ชี้ให้เห็นบทบาทหน้าที่ความแตกต่างของผู้นำและ ผู้จัดการ ข้อดีข้อเสียที่ประยุกต์ใช้ + กิจกรรม Are you an Angel or a Devil?
 • ตัวอย่างบุคคลที่ประยุกต์ใช้การเปลี่ยนแปลง
 • ตัวอย่าง CHANGE MODEL ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาองค์กร
 • GENERATION กับการบริหารแนวคิดที่แตกต่าง
 • กระบวรการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด Customer Centricity
 • CONTENT: The 4E Action Framework + กิจกรรม New Product Solution
 • CONTENT: Gap Model of Service Quality + กิจกรรม Gap Analysis
 • Key Learning Points + Reflection

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on "AIM Public & Corporate Courses" please contact us.

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Fax: 02-377-2294
Mob: 086-810-4434 (Thai) / 085-1313-835 (English)
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up