Behavior based safety

26 พฤษภาคม 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย, Behavior-based safety (BBS) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้อย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของ BBS และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

BBS อาศัยหลักการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย แต่น่าเสียดายที่หลายองค์กรไม่ได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง และไมได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพให้มัน หรือไม่ได้ทำให้มันยั่งยืน หรือได้ยินมาว่า BBS ไม่เหมาะกับพฤติกรรมของคนในประเทศของเรา ซึ่งถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้เลย ดังนั้นการทำให้ BBS ประสบความสำเร็จผู้ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน และมีความเชื่อว่าทำได้ และพยายามทำอย่างต่อเนื่อง ความไม่ย่อท้อย่อมนำมาสู่ความสำเร็จในการนำ BBS มาใช้ในองค์กร

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่อง BBS อย่างถ่องแท้ รวมถึงเหตุและผล กระบวนการนำไปใช้ และการแก้ปัญหา พร้อมการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า BBS ไม่ใช่เพียงแค่การทำการสังเกต (observation) เท่านั้น

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ BBS ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ทราบเทคนิคในการสื่อสาร การจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย
 3. เพื่อให้ทราบเทคนิคการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้ำ
 4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 1. BBS คือ อะไร, ทำไมต้อง BBS, พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่ปลอดภัย และความผิดพลาดของมนุษย์ (Human factor and error)
 3. การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (C.O.A.C.H process )
 4. เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ (Communication and motivation)
 5. เทคนิคการสังเกต (BBSO Process) และควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย และการแก้ปัญหา
 6. การริเริ่ม (BBS initiative) และนำ BBS ไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 7. กิจกรรม และทดลองฝึกปฏิบัติ (workshop and practice)
 8. กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุป

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม

วิทยากร (About Speaker)

อาจารย์ปราโมทย์ วิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการนำหลักการของ STOP (Safety Training Observation Program) ของ DuPont มาใช้จน ประสบความสำเร็จ และมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety) จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนได้เรียนรู้โดยตรงกับปรมาจารย์ชาวแคนาดาผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีที่ DuPont ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ Train the Trainer of Safe Start and Safe Track ที่มีผู้เรียนมากมายทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “Behavior Based Safety” please contact us.

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Mob: 085-1313-835
Fax: 02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up