Balanced Scorecard

9 มิถุนายน 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

คุณไม่สามารถปรับปรุงงานใดๆที่คุณวัดมันไม่ได้

ถ้าเราไม่สามารถวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เราก็ไม่มีวันเข้าใจมัน ถ้าเราเข้าใจมันไม่ได้ เราก็ไม่สามารถที่จะ

ควบคุมมันได้ และถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ เราก็ไม่มีทางที่จะปรับปรุงสิ่งนั้นๆได้เลย องค์กรที่ไม่มีตัวชี้วัดการทำงาน

คือองค์กรที่ไม่รู้ว่าสถานะตัวเองอยู่ที่ไหน ทิศทางองค์กรจะไปทางไหน จะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร

Balanced scorecard คือระบบบริหาร (ไม่ใช่แค่ระบบการวัดผล) ที่ทำให้องค์กรเห็นภาพวิสัยทัศน์ชัดว่าในอนาคตองค์กรจะพัฒนาไปสู่จุดไหน จะไปถึงด้วยยุทธศาสตร์ใด แล้วนำมาแปลงไปสู่แผนการปฏิบัติ เป็นการรวบรวมวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำมาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ไปสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เมื่อ Balanced scorecard ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบก็จะเป็นการแปลงรูปจากภาควิชาการเข้าสู่จุดศูนย์กลางของแผนกลยุทธ์องค์กร BSC จะทำให้ฝ่ายบริหารระดับสูงเห็นภาพการดำเนินธุรกิจ มีการวัดผลงานอย่างมีกลยุทธ์ในทุกระดับขององค์กร วิธีการของ BSC จะสื่อสารสร้างความเข้าใจกลยุทธ์ขององค์กรในทุกระดับ

ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะมีโอกาสในการทำ Workshop การวิเคราะห์ S-W-O-T การฝึกทำแผนที่กลยุทธ์ทั้ง 4 มุมมองคือ การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจภายในองค์กร พัฒนาการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้า นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้และปฏิบัติเรื่อง การนำกลยุทธ์ลงสู่แผนปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เรื่องที่จะทำ ข้อมูลปัจจุบันและเป้าหมายในการปรับปรุง ที่สำคัญคือจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบตัวชี้วัด (Key performance indicator) ในหลายๆด้านเช่นด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการพัฒนาความรู้บุคลากร

If you are unable to measure any performances, it means you do not understand them, if you do not understand them, it is out of your control, if it is uncontrollable, and absolutely you cannot improve them, organization where absence of performance indicators, they don’t know where they are, where is the direction of the organization, how to go there.

The balanced scorecard is a management system (not only a measurement system) that enables organizations to clarify their vision and strategy and translate them into action. It provides feedback around both the internal business processes and external outcomes in order to continuously improve strategic performance and results. When fully deployed, the balanced scorecard transforms strategic planning from an academic exercise into the nerve center of an enterprise, balanced Scorecard provides management with a comprehensive picture of business operations, helps align key performance measures with strategy at all levels of an organization, the methodology facilitates communication and understanding of business goals and strategies at all levels of an organization.

The seminar enables participants to workshop including SWOT analysis, four perspectives strategic mapping and formulation including (1) financial (2) customer (3) internal business processes (4) learning and growth, translating strategies into action plan including strategic objectives, initiatives, based line data, target setting and key success indicators.

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อเป็นการเพิ่มระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการทำ Balanced scorecard ใน 4 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาสการพัฒนา และภาวะคุกคาม การสร้างกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติ และตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

การวิเคราะห์ S-W-O-T

ท่านจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง จากปัจจัยภายในองค์กร ประกอบไปด้วย การตลาด การเงิน การพัฒนาบุคลากร การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการเรื่องเครื่องจักร ความเป็นผู้นำ กระบวนการทางธุรกิจ และการวัดผลการดำเนินงาน ส่วนการวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาและภาวะคุกคาม เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคือ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง

การออกแบบกลยุทธ์

เพื่อให้ท่านได้มีความรู้จากการคิดค้นกลยุทธ์โดยการทำ TOWS matrix เป็นการนำจุดแข็งขององค์กรมาใช้ ปรับปรุงจุดอ่อน สร้างกลยุทธ์จากโอกาส และมองเห็นภาวะคุกคาม

การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ในวิธีการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน 4 มุมมองอย่างสมดุล ในด้านการเงิน การมุ่งลูกค้า กระบวนการทางธุรกิจ และประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้

ตัวชี้วัด (KPI)

เพื่อให้ท่านเรียนรู้ฝึกฝนการกำหนดตัวชี้วัดที่ถูกต้อง ของ 4 มุมมองอย่างสมดุลคือ ด้านการเงิน การมุ่งลูกค้า กระบวนการทางธุรกิจ และประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้

Providing capacity building to participating organizations in 4 areas of balanced scorecard including S-W-O-T analysis, strategic formulation, strategic action plan and key performance indicators.

S-W-O-T Analysis:

SWOT analysis means studying the strengths and weaknesses of internal factors including marketing, financial, human resource, strategic planning, machine management, leadership, business processes and performance measurement. Opportunities and threats analysis mean studying external factors including social, technology, economics and political (STEP),

Strategic formulation:

You will be able to practice TOWS matrix, strategy will be formulated by improve the weaknesses, utilize strengths, aware of threats and utilize the opportunities

Strategic action plan:

Capacity building to participating organizations in 4 perspectives strategic mapping including financial, customer, internal business processes, learning and growth

Key Performance Indicators (KPI)

Provide knowledge participants to design balanced scorecard key performance indicators including financial indicators, customer satisfaction indicators, internal business processes indicators, learning and growth indicators

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 1. o ความเข้าใจเรื่อง Balanced scorecard ความเป็นมา การนำไปใช้ได้จริง
 2. การออกแบบวิสัยทัศน์องค์กร โดยผ่านการวิเคราะห์ S-W-O-T อย่างมีกลยุทธ์
 3. เรียนรู้ขั้นตอนในการทำ Balanced scorecard พร้อมการทำ workshop
 4. Workshop การวิเคราะห์ S-W-O-T องค์กรของท่านเอง
 5. Workshop การทำแผนที่กลยุทธ์ ทั้ง 4 มุมมอง การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจ และการเรียนรู้
 6. Workshop การทำ action plan ที่เกี่ยวโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
 7. เรียนรู้เรื่องวิธีกำหนดตัวชี้วัด KPI ของ 4 มุมมอง

กลุ่มเป้าหมาย (Who Should Attend)

 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน Top Management of Government & Private Sectors
 • ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการผู้จัดการ CEO Managing Directors
 • ผู้บริหารโรงงาน Factory management
 • ผู้บริหาร ทบวง กรม กอง สำนักงาน Management of Government Departments, Bureau’s Leaders
 • ผู้บริหาร โรงพยาบาล Hospital Management
 • ผู้บริหารงานก่อสร้าง Construction Management
 • o ผู้บริหาร ลอจิสติคส์ Logistics Management
 • o ผู้บริหารสถาบันการเงิน ประกันภัย Financial institutes of Management, Insurance Managements
 • o ผู้บริหารสถานศึกษา Educational Institutes of Management
 • o ผู้บริหารบริษัทขนาดย่อม SME Management

วิทยากร (About Speaker)

อาจารย์พิสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) เป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของ UN ที่วางแผนยุทธศาสตร์สิ่งทอ ให้กับรัฐบาลลาว เป็นผู้เชียวชาญการวางยุทธศาสตร์ Supply chain corridor ระหว่างไทยกับเวียตนาม ในสินค้าผ้าฝ้ายขององค์การ USAID (United State Agency for International Development) ของรัฐบาลสหรัฐ นอกจากนั้นอาจารย์ยังเป็นวิทยากร และที่ปรึกษา เรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร ด้วย Balanced scorecard ให้กับหลายสถาบันของภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย ในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

Ajarn Pisith has been employed by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), ITC-UNCTAD/WTO and USAID as an international productivity improvement consultant, and strategic development consultant to USAID (United State Agency for International Development)

He also founded Industrial Engineering Solutions Company, a consulting firm, in the year 2000. He has delivered training workshops on productivity improvement including; lean transformation, continuous quality improvement, value chain improvement, logistics and supply chain management, total productive maintenance (TPM) and competency development.

ตารางการอบรม (Agenda)

08:30 AM

ลงทะเบียน Registration

09:00 AM

เปิดการสัมมนาเรื่อง Balanced scorecard: Opening talk: Balanced scorecard
 • o BSc คืออะไรมีความเป็นมาอย่างไร what is Bsc?
 • o อะไรคือ 4 มุมมอง ของ Bsc: What are the 4 perspective of Bsc?
 • o ขั้นตอนในการทำ Bsc : Bsc implementation process

10:15 AM

COFFEE BREAK & NETWORKING
 • วิธีการวิเคราะห์ SWOT
 • การออกแบบวิสัยทัศน์องค์กร Design corporate vision
 • การคิดค้นกลยุทธ์ด้วย TOWS matrix
 • การทำแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategic mapping

12:00

LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)

13.00

Action Plan & KPI
 • Action plan
 • การออกแบบ KPI ทั้ง 4 มุมมอง Design 4 perspectives KPI
 • Workshop ทำ Balanced scorecard ขององค์กรท่าน

15.00

COFFEE BREAK & NETWORKING
 • o Workshop ทำ Balanced scorecard ขององค์กรท่าน
 • o ประเมินผล การทำ BSC : post training evaluation

16:30

Questions & Answers, Signing Certificates, photo section, book signings,

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “BALANCED SCORECARD” please contact us.

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Mob: 085-1313-835
Fax: 02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up